Commit a97ba38d authored by KYC's avatar KYC

Update functie, aanpassingen, bugfixes, functions, comments etc..

parent f6f282c1
......@@ -38,6 +38,94 @@ function checkSet($inputFieldsCount, $inputFields) {
return false;
}
if(empty($_POST['getActivityID']) == FALSE){
$activityID = $_POST['getActivityID'];
if (empty($_POST['activiteit']) == FALSE && sanityCheck($_POST['activiteit'], 'string', 80) != FALSE) {
$activity = $_POST['activiteit'];
} else {
$errors++;
echo '<p ' . $redTextError . '>Ongeldige invoer bij Activiteit</p>';
}
// check the POST variable begintijd is correct and not empty
if (empty($_POST['begintijd']) == FALSE && isRealTime($_POST['begintijd']) != FALSE) {
$startTime = $_POST['begintijd'];
} else {
$errors++;
echo '<p ' . $redTextError . '>Ongeldige invoer bij Begintijd</p>';
}
// check the POST variable eindtijd is correct and not empty
if (empty($_POST['eindtijd']) == FALSE && isRealTime($_POST['eindtijd']) != FALSE) {
$endTime = $_POST['eindtijd'];
} else {
$errors++;
echo '<p ' . $redTextError . '>Ongeldige invoer bij Eindtijd</p>';
}
// check if begintijd and eindtijd are both not empty and have the same values
if ($_POST['begintijd'] == $_POST['eindtijd'] && $_POST['begintijd'] != "" && $_POST['eindtijd'] != "") {
$errors++;
echo '<p ' . $redTextError . '>Begintijd en Eindtijd mogen niet overeenkomen</p>';
}
// check if beweging_opties is selected
if ($_POST['beweging_opties'] == 0 || $_POST['beweging_opties'] == 1) {
$movement = $_POST['beweging_opties'];
} else {
$errors++;
echo '<p ' . $redTextError . '>Ongeldige selectie bij Beweging Waarnemen</p>';
}
// check the POST variable Comment is correct
if (sanityCheck($_POST['opmerking'], 'string', 80) != FALSE) {
$comment = $_POST['opmerking'];
} else {
$comment = '';
echo '<p ' . $redTextError . '>Uw opmerking bevat ' . strlen($_POST['opmerking']) .' karakters</p>';
echo '<p ' . $redTextError . '>Het maximaal aantal karakters is 80.</p>';
}
// check if it has 1 or more errors, if so run exit()
if ($errors >= 1) {
exit();
}
if (mysqli_connect_errno()) {
echo "<p ' . $dbTextError . '>Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error() . ".</p>";
echo $systemError;
exit();
}
// Sql query to insert and check each variable with mysqli_real_escape_string()
$sql = sprintf("UPDATE Leefpatroon
SET ActivityID = '%s', StartTime = '%s', EndTime = '%s', Activity = '%s', Movement = '%s', Day = '%s', Comment = '%s', OuderID = '%s'
WHERE " . $activityID . " = ActivityID ",
mysqli_real_escape_string($conn, $activityID),
mysqli_real_escape_string($conn, $startTime),
mysqli_real_escape_string($conn, $endTime),
mysqli_real_escape_string($conn, $activity),
mysqli_real_escape_string($conn, $movement),
mysqli_real_escape_string($conn, $day),
mysqli_real_escape_string($conn, $comment),
mysqli_real_escape_string($conn, $OuderID));
// run the query
if (!mysqli_query($conn, $sql)) {
echo '<p ' . $dbTextError . '>Error: ' . mysqli_error($conn) . '</p>';
echo $systemError;
exit();
} else {
echo '<p ' . $greenTextSuccess . '>Uw gegevens zijn gewijzigd, klik <a href="activiteiten.php">hier</a> om naar activiteiten te gaan.</p>';
echo '<p ' . $greenTextSuccess . '>Klik op de reset knop om de pagina te resetten.</p>';
}
mysqli_close($conn);
}
else{
// checks if all inputFields variables are not empty
if (checkSet($inputFieldsCount, $inputFields) != FALSE) {
// check the POST variable activiteit is correct and not empty
......@@ -126,4 +214,5 @@ if (checkSet($inputFieldsCount, $inputFields) != FALSE) {
// Default message if the form is POSTed without a single value
echo '<p ' . $redTextError . '>Vul alstublieft alle velden in</p>';
}
}
?>
\ No newline at end of file
......@@ -9,6 +9,7 @@
<!-- COLUMN 1-->
<form role="form" action="modules/Leefpatroon/check_input.php" method="post" class="ajax">
<div class="col-lg-6">
<input type="hidden" id="getActivityID" name="getActivityID" value="">
<div class="form-group">
<label>Activiteit</label>
<input class="form-control" placeholder="Voer activiteit in" name="activiteit" id="activiteit">
......@@ -34,7 +35,7 @@
</div>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-default">Opslaan</button>
<button type="submit" class="btn btn-default" id="opslaan">Opslaan</button>
<button type="reset" class="btn btn-default">Reset</button>
</div>
......
var passVal;
// zoek naar de select element waneer het veranderd
// zoek naar de select element wanneer het veranderd
$('select').on('change', function () {
var selectedVal = $(this).val();
passVal = selectedVal;
//console.log(selectedVal);
});
// wanneer er op de button Gebruik geklikt wordt
$('#gebruik').click(function () {
$.ajax({
url: "modules/Leefpatroon/use_leefpatroon.php?q=" + passVal,
type: "get",
type: "post",
dataType: "json",
data: {},
success: function (data) {
// vult de inputvelden in van het formulier
$('#getActivityID').val(data.ActivityID);
$('#activiteit').val(data.Activity);
$('#begintijd').val(data.StartTime);
$('#eindtijd').val(data.EndTime);
......@@ -28,8 +28,10 @@ $('#gebruik').click(function () {
// hide de error messages
$('#melding').hide();
// Wijzigen tekst ipv opslaan tekst & effect
$('#opslaan').hide().html("Wijzigen").fadeIn(200);
}
});
return false;
});
......@@ -26,6 +26,8 @@
<div class="modal-footer">
<button type="submit" class="btn btn-primary" id="gebruik">Gebruik</button>
<button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Sluit</button>
<p class="help-block">Let op! Wanneer u een activiteit gebruikt, wijzigt u de gegevens nadat u op opslaan drukt</p>
</div>
</div>
<!-- /.modal-content -->
......
......@@ -15,13 +15,15 @@ $('form.ajax').on('submit', function () {
});
// find the value of radio
that.find('[value]').each(function (index, value) {
var that = $(this),
radio = that.attr('name'),
value = $('input:radio:checked').val();
data[radio] = value;
});
var radiobtnName = $('input:radio:checked').attr('name');
var radiobtn = $('input:radio:checked').val();
data[radiobtnName] = radiobtn;
// find the value of the hidden field
var activityName = $('#getActivityID').attr('name');
var activityid = $('#getActivityID').val();
data[activityName] = activityid;
$.ajax({
url: url,
type: type,
......@@ -39,6 +41,8 @@ $('form.ajax').on('submit', function () {
if (!$('#melding').is(":visible")) {
$('#melding').delay(250).fadeIn(700);
}
// Opslaan button tekst & effect
$('#opslaan').hide().html("Opslaan").fadeIn(900);
// insert data to the specific id
$('#melding_msg').html(data);
......@@ -49,4 +53,4 @@ $('form.ajax').on('submit', function () {
$('form.ajax').on('reset', function () {
location.reload();
});
});
\ No newline at end of file
......@@ -2,6 +2,7 @@
// herkent session van OuderID niet dus session nog een keer gestart
session_start();
$q = intval($_GET['q']);
require_once ('../functions.php');
// START VAN DE COMMENT
// DEZE DBCONNECTION WERKTE NIET OP MIJN LOCALHOST, TERUGZETTEN NAAR DE ONDERSTAANDE FUNCTIE TIJDENS OVERZETTEN!!!
......@@ -35,19 +36,19 @@ while ($row = $retval->fetch_assoc()) {
echo '<table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="retrieved_table">';
echo "<tbody>";
echo "<tr>
<th>Activity</th>
<th>StartTime</th>
<th>EndTime</th>
<th>Movement</th>
<th>Day</th>
<th>Comment</th>
<th>Activiteit</th>
<th>Begintijd</th>
<th>Eindtijd</th>
<th>Beweging Waarnemen</th>
<th>Dag</th>
<th>Opmerkingen</th>
</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td>" . $row['Activity'] . "</td>";
echo "<td>" . $row['StartTime'] . "</td>";
echo "<td>" . $row['EndTime'] . "</td>";
echo "<td>" . $row['Movement'] . "</td>";
echo "<td>" . $row['Day'] . "</td>";
echo "<td>" . intToString($row['Movement']) . "</td>";
echo "<td>" . dateToString($row['Day']) . "</td>";
echo "<td>" . $row['Comment'] . "</td>";
echo "</tr>";
echo "</tbody>";
......
......@@ -26,35 +26,6 @@ if (!$retval) {
die('Could not get data: ' . mysqli_error($conn));
}
// datum int converteren naar string datum
function dateToString($day) {
switch ($day) {
case 0:
$day = "Zondag";
return $day;
case 1:
$day = "Maandag";
return $day;
case 2:
$day = "Dinsdag";
return $day;
case 3:
$day = "Woensdag";
return $day;
case 4:
$day = "Donderdag";
return $day;
case 5:
$day = "Vrijdag";
return $day;
case 6:
$day = "Zaterdag";
return $day;
default:
return "Geen datum opgegeven";
}
}
while ($row = $retval->fetch_assoc()) {
echo '<option value="' . $row['ActivityID'] . '">' . $row['Activity'] . ' - ' . dateToString($row['Day']) . '</option>';
}
......
......@@ -22,7 +22,7 @@ if (mysqli_connect_errno()) {
$OuderID = $_SESSION['OuderID'];
$sql = "SELECT StartTime, EndTime, Activity, Movement, Day, Comment FROM Leefpatroon WHERE OuderID = '$OuderID' AND ActivityID = '".$q."'";
$sql = "SELECT ActivityID, StartTime, EndTime, Activity, Movement, Day, Comment FROM Leefpatroon WHERE OuderID = '$OuderID' AND ActivityID = '".$q."'";
$retval = mysqli_query($conn, $sql);
if (!$retval) {
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ function do_html_title($page_title) {
return $title;
}
// checks if the given input applies
function sanityCheck($string, $type, $length) {
// assign the type
......@@ -26,18 +27,7 @@ function sanityCheck($string, $type, $length) {
}
}
function isRealDate($date) {
if (strtotime($date) === false) {
return false;
} else {
list($year, $month, $day) = explode('-', $date);
if (checkdate($month, $day, $year) === false) {
return false;
}
}
return true;
}
// check if string matches the 24H clock
function isRealTime($time) {
if (preg_match('/^(0?\d|1\d|2[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\d$/', $time)) {
......@@ -46,5 +36,52 @@ function isRealTime($time) {
return false;
}
}
// Convert int to string date
function dateToString($day) {
switch ($day) {
case 0:
$day = "Zondag";
return $day;
case 1:
$day = "Maandag";
return $day;
case 2:
$day = "Dinsdag";
return $day;
case 3:
$day = "Woensdag";
return $day;
case 4:
$day = "Donderdag";
return $day;
case 5:
$day = "Vrijdag";
return $day;
case 6:
$day = "Zaterdag";
return $day;
default:
return "Geen datum opgegeven";
}
}
// convert 0 to false or 1 to true
function intToString($int) {
switch ($int) {
case 0: {
$int = "Nee";
return $int;
}
case 1: {
$int = "Ja";
return $int;
}
default:{
echo "Er is iets fouts geggaan met het converteren van een Int naar een String";
return;
}
}
}
?>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment