Commit 930d8c12 authored by KYC's avatar KYC

comments toegevoegd, kleine aanpassingen

parent 49c1a356
......@@ -14,6 +14,9 @@ leefpatroon.php is de pagina waar de user het leefpatroon kan instellen van de o
Deze instellingen worden opgeslagen in de database.
Het leefpatroon wordt dan opgenomen door het systeem.
d.m.v motion triggers op de camera kan er worden gekeken als het leefpatroon wordt nageleefd, anders zullen de afwijkingen ervan worden vermeldt.
leefpatroon_base.php wordt hier aangeroepen.
Drie .js bestanden worden hier aangeroepen leefpatroon_retrieve,insert en submit.js
-->
<!DOCTYPE html>
......
<!--
leefpatroon_base.php wordt aangeroepen in leefpatroon.php.
Input formulier van leefpatroon.
Leefpatroon_popup.php wordt hier ook onderaan de panel-body aangeroepen.
-->
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
......@@ -12,7 +17,7 @@
<input type="hidden" id="getActivityID" name="getActivityID" value="">
<div class="form-group">
<label>Activiteit</label>
<input class="form-control" placeholder="Voer activiteit in" name="activiteit" id="activiteit">
<input class="form-control" placeholder="Voer een activiteit in" name="activiteit" id="activiteit">
<p class="help-block">&nbsp</p>
</div>
......@@ -45,13 +50,13 @@
<label>Dag</label>
<!-- Day choices is a drop down which the user chooses from -->
<select class="form-control" name="day" id="day">
<option value="0">Sunday</option>
<option value="1">Monday</option>
<option value="2">Tuesday</option>
<option value="3">Wednesday</option>
<option value="4">Thursday</option>
<option value="5">Friday</option>
<option value="6">Saturday</option>
<option value="0">Zondag</option>
<option value="1">Maandag</option>
<option value="2">Dinsdag</option>
<option value="3">Woensdag</option>
<option value="4">Donderdag</option>
<option value="5">Vrijdag</option>
<option value="6">Zaterdag</option>
</select>
<p class="help-block">Selecteer de dag waarop deze activiteit plaats vind</p>
</div>
......
/* Leefpatroon_insert.js wordt standaard aangeroepen in leefpatroon.php
* Leefpatroon haalt het geselecteerde ID op en wanneer er op het gebruik knopje gedrukt wordt,
* dan vult het de leefpatroon_base.php formulier in met deze data die uit use_leefpatroon.php komt
*/
var passVal;
// zoek naar de select element wanneer het veranderd
// zoekt naar de select element wanneer het veranderd
$('select').on('change', function () {
var selectedVal = $(this).val();
passVal = selectedVal;
......
<?php ?>
<!--
leefpatroon_popup.php wordt aangeroepen in leefpatroon_base.php.
Deze popup wordt getoond als er op de blauwe button geklikt wordt. (Leefpatroon Geschiedenis)
select klasse heeft een javascript functie showActivity die een int verstuurd naar leefpatroon_retrieve.js
retrieve_options_leefpatroon.php wordt in de activities select klasse aangeroepen.
-->
<!-- LEEFPATROON SUGGESTIES -->
<div class="panel-footer">
<!-- Button trigger modal -->
......
/* leefpatroon_retrieve.js wordt aangeroepen in leefpatroon.php
* showActivity wordt gebruikt in de onChange select waarde in leefpatroon_popup.php
*/
function showActivity(str) {
//howActivity gaat eerst kijken of de str parameter leeg is, zo ja dan maakt het txtMsg leeg.
if (str == "") {
document.getElementById("txtMsg").innerHTML = "";
return;
} else {
if (window.XMLHttpRequest) {
// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp = new XMLHttpRequest(); // request without page refresh
} else {
// code for IE6, IE5
xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); // request without page refresh
}
xmlhttp.onreadystatechange = function() {
if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
// laat de standaard tekst zien van txtMsg op leefpatroon_popup.php
document.getElementById("txtMsg").innerHTML = xmlhttp.responseText;
}
};
xmlhttp.open("GET","modules/Leefpatroon/retrieve_leefpatroon.php?q="+str,true);
// opent de retrieve_leefpatroon.php en stuurt een GET mee met q= en de str waarde
xmlhttp.open("GET","modules/Leefpatroon/retrieve_leefpatroon.php?q="+str,true); // true, wanneer onreadystatechange klaar is
xmlhttp.send();
}
}
\ No newline at end of file
/* leefpatroon_submit.js wordt aangeroepen in leefpatroon.php
* deze bestand zorgt voor het doorsturen van de data uit het leefpatroon_base.php
* formulier naar check_input.php en ook dus om meldingen te weergeven
* zonder de pagina te herladen
*/
var count = 0;
$('form.ajax').on('submit', function () {
......
<?php
/*retrieve_leefpatroon.php wordt aangeroepen door de leefpatroon_retrieve.js
* Dit zorgt ervoor dat op de leefpatroon_popup.php een tabel met voor de specifieke
* ActivityID getoond wordt.
*/
// herkent session van OuderID niet dus session nog een keer gestart
session_start();
$q = intval($_GET['q']);
......
<?php
/* retrieve_options_leefpatroon.php wordt aangeroepen door de leefpatroon_popup.php
* Er wordt een drop-down selector aangemaakt die gesorteerd wordt op de laatst ingevulde activiteit
*/
// START VAN DE COMMENT
// DEZE DBCONNECTION WERKTE NIET OP MIJN LOCALHOST, TERUGZETTEN NAAR DE ONDERSTAANDE FUNCTIE TIJDENS OVERZETTEN!!!
......
<?php
/* use_leefpatroon.php wordt aangeroepen in de leefpatroon_insert.js
* Deze bestand selecteert uit de database die specifieke ActivityID op basis
* van de data uit leefpatroon_insert.js
*/
// herkent session van OuderID niet dus session nog een keer gestart
session_start();
$q = intval($_GET['q']);
......
......@@ -29,7 +29,7 @@ function sanityCheck($string, $type, $length) {
// check if string matches the 24H clock
function isRealTime($time) {
// accepts [0-1]|[0-9]|2[0-3]:[0-5]|[0-9]:[0-5]|[0-9] (00:00:00 - 23:59:59)
if (preg_match('/^(0?\d|1\d|2[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\d$/', $time)) {
return true;
} else {
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment