vi.po 4.45 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
# Translations for the JOSM plugin 'wikipedia' (vi)
# Copyright (C) 2018 
# This file is distributed under the same license as the josm-plugin_wikipedia package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# 
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: josm-plugin_wikipedia b8a4867\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-13 04:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Language-Team: Vietnamese (https://www.transifex.com/josm/teams/2544/vi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: vi\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

msgid "Add Tag"
msgstr "Thêm Tag"

msgid "Add names from Wikipedia"
msgstr "Thêm tên từ Wikipedia"

msgid ""
"Adds a ''wikipedia'' tag corresponding to this article to the selected "
"objects"
msgstr ""
"Thêm một '' wikipedia '' tag tương ứng với bài viết này để các lựa chọnĐối "
"tượng"

#. I18n: object/s from dataset contain link to Wikipedia article
msgid "Available in local dataset"
msgstr "có sẵn trong tập dữ liệu địa phương"

#. I18n: WIWOSM server already links Wikipedia article to object/s
msgid "Available via WIWOSM server"
msgstr "có sẵn thông qua máy chủ WIWOSM"

msgid "Cancel"
msgstr "Hủy bỏ"

msgid "Category"
msgstr "Thể loại"

msgid "Clipboard"
msgstr "Clipboard"

msgid "Contacting Server..."
msgstr "Liên hệ với Server ..."

msgid "Coordinates"
msgstr "Tọa độ"

#, java-format
msgid ""
"Copies the {0} template to the system clipboard instantiated with the "
"coordinates of the first selected node"
msgstr ""
"Bản sao các {0} template vào clipboard hệ thống khởi tạo vớiTọa độ của các "
"nút lựa chọn đầu tiên"

#, java-format
msgid "Copy {0} template"
msgstr "Copy {0} mẫu"

msgid ""
"Double click on item to search for object with article name (and center "
"coordinate)"
msgstr ""
"Double click vào mục tìm kiếm đối tượng với tên bài viết (và trung tâmPhối "
"hợp)"

#. TODO: Once new core is widely avialable, replace:
#. Main.pref.getBoolean --> Config.getPref().getBoolean
#. Main.pref.put --> Config.getPref().putBoolean
msgid "Download referrers (parent relations)"
msgstr "Tải referrers (quan hệ cha mẹ)"

msgid "Download relation members"
msgstr "thành viên Tải về mối quan hệ"

msgid "Enter the Wikipedia language"
msgstr "Nhập ngôn ngữ Wikipedia"

msgid "Error"
msgstr "Lỗi"

msgid "Fetch Wikipedia articles with coordinates"
msgstr "Lấy bài viết Wikipedia với tọa độ"

msgid "Fetches a list of all Wikipedia articles of a category"
msgstr ""
"lấy một danh sách của tất cả các bài viết trên Wikipedia về một thể loại"

msgid "Fetches all coordinates from Wikipedia in the current view"
msgstr "nạp tất cả các tọa độ từ Wikipedia trong quan điểm hiện tại"

msgid ""
"Fetches interwiki links from Wikipedia in order to add several name tags"
msgstr "Nạp liên kết wiki từ Wikipedia để thêm nhiều thẻ tên"

msgid "Language"
msgstr "Ngôn ngữ"

msgid "Not linked yet"
msgstr "Không liên kết nào"

msgid "Open Article"
msgstr "Open Điều"

msgid "Opens the Wikipedia article of the selected item in a browser"
msgstr "Mở bài viết Wikipedia của mục đã chọn trong một trình duyệt"

msgid "Overwrite key"
msgstr "key Overwrite"

msgid "Pastes Wikipedia articles from the system clipboard"
msgstr "điều Pastes Wikipedia từ clipboard của hệ thống"

msgid "Please select a download area first."
msgstr "Hãy chọn một khu vực tải về đầu tiên."

msgid "Select if the members of a relation should be downloaded as well"
msgstr "Chọn nếu các thành viên của một mối quan hệ cần được tải về là tốt"

msgid ""
"Select if the referrers of the object should be downloaded as well, "
"i.e.,parent relations and for nodes, additionally, parent ways"
msgstr ""
"Chọn nếu các liên kết dẫn đến các đối tượng cần được tải về là tốt,Tức là, "
"quan hệ cha mẹ và cho các nút, thêm vào đó, cách cha mẹ"

msgid "Sets the default language for the Wikipedia articles"
msgstr "Thiết lập ngôn ngữ mặc định cho các bài viết Wikipedia"

msgid "Wikipedia"
msgstr "Wikipedia"

msgid "Zoom to selection"
msgstr "Zoom để lựa chọn"

msgid "clipboard"
msgstr "clipboard"

#. add entries to list model
msgid "coordinates"
msgstr "tọa độ"