Commit d614ba1c authored by Niels Holt's avatar Niels Holt

Merge branch 'release/5.0.3'

parents 4fe01bc9 7d3e3767
...@@ -5,7 +5,7 @@ ...@@ -5,7 +5,7 @@
}, },
"messages": [ "messages": [
{ {
"id": "5.0.0", "id": "5_0_0",
"date": "2018-04-18", "date": "2018-04-18",
"url": "data/ifm-maps-v5.0.0.md", "url": "data/ifm-maps-v5.0.0.md",
"title": {"da":"Ny version af Sejladsudsigt (v5.0.0)", "en":"New version of Marine Forecast (v5.0.0)"} "title": {"da":"Ny version af Sejladsudsigt (v5.0.0)", "en":"New version of Marine Forecast (v5.0.0)"}
......
...@@ -21,7 +21,7 @@ Questions and suggestions are still welcome at <a href="mailto:info@fcoo.dk">inf ...@@ -21,7 +21,7 @@ Questions and suggestions are still welcome at <a href="mailto:info@fcoo.dk">inf
- <da>Beskeder og nyheder i top-menuen</da><en>Messages and news in the top-menu</en> - <da>Beskeder og nyheder i top-menuen</da><en>Messages and news in the top-menu</en>
- <da>Opdatering af tidsvælger med forskellige farver for fortid og fremtid</da><en>Updating time-selector with different colours for the past and the future</en> - <da>Opdatering af tidsvælger med forskellige farver for fortid og fremtid</da><en>Updating time-selector with different colours for the past and the future</en>
- <da>Forbedring af fejlmeddelelser og håndtering af manglende netværksforbindelse</da><en>Improved error-messages and handling of missing connection</en> - <da>Forbedring af fejlmeddelelser og håndtering af manglende netværksforbindelse</da><en>Improved error-messages and handling of missing connection</en>
- <da>Alle mellemlange meteorologiske prognoser dækker hele verden</da><en>All medium range meteorological forecasts now covers the hole world</en> - <strike><da>Alle mellemlange meteorologiske prognoser dækker hele verden</da><en>All medium range meteorological forecasts now covers the hole world</en></strike>
- <da>Ny global skala for havtemperatur</da><en>New global scale for sea water temperature</en> - <da>Ny global skala for havtemperatur</da><en>New global scale for sea water temperature</en>
- <da>Ny global skala for lufttemperatur</da><en>New global scale for air temperature</en> - <da>Ny global skala for lufttemperatur</da><en>New global scale for air temperature</en>
- <da>Ny global skala for salinitet</da><en>New global scale for salinity</en> - <da>Ny global skala for salinitet</da><en>New global scale for salinity</en>
......
{ {
"name": "ifm-maps", "name": "ifm-maps",
"version": "5.0.2", "version": "5.0.3",
"homepage": "https://github.com/FCOO/ifm-maps", "homepage": "https://github.com/FCOO/ifm-maps",
"authors": [ "authors": [
"Jesper Baasch-Larsen jla@fcoo.dk", "Jesper Baasch-Larsen jla@fcoo.dk",
......
...@@ -14,7 +14,7 @@ module.exports = function(grunt) { ...@@ -14,7 +14,7 @@ module.exports = function(grunt) {
"fcoo_grunt_plugin":{ "fcoo_grunt_plugin":{
default: { default: {
"application" : { "application" : {
"id" : 0, //application id. Default=0 "id" : "ifm", //application id. Default=0
"name" : "{'da':'Sejladsudsigt', 'en':'Marine Forecast'}", //application name. Default="FCOO.dk" "name" : "{'da':'Sejladsudsigt', 'en':'Marine Forecast'}", //application name. Default="FCOO.dk"
"color" : "", //background-color of favicons. Default="" => blue color of FCOO's logo. Must have format "#123456" "color" : "", //background-color of favicons. Default="" => blue color of FCOO's logo. Must have format "#123456"
......
{ {
"name": "ifm-maps", "name": "ifm-maps",
"version": "5.0.2", "version": "5.0.3",
"homepage": "https://github.com/FCOO/ifm-maps", "homepage": "https://github.com/FCOO/ifm-maps",
"authors": [ "authors": [
"Jesper Baasch-Larsen jla@fcoo.dk", "Jesper Baasch-Larsen jla@fcoo.dk",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment