Commit ca37c7e9 authored by Niels Holt's avatar Niels Holt

Minor editorial errors

parent 41fd65c0
......@@ -8,9 +8,7 @@ This version has the following additions and corrections
</en>
<da>- Vores WMS system er blevet optimeret, hvilket burde resultere i forbedret hastighed ved generering af prognosefelter</da>
<en>- Our WMS system has been optimized, which should provide a faster generation of forecast fields</en>
<da>- Advarsel i Signaturforklaringer, hvis opdatering af en prognose er forsinket</da>
<en>- Warning in Legend if the update of a forecast is delayed</en>
<da>- Rettelse af fejl (primært ift. IE11) og mindre opdateringer</da>
<en>- Error corrections (primary for IE11) and minor updating</en>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment