Commit c3459f52 authored by Niels Holt's avatar Niels Holt

Bug fix: id for messages can't contain ".". Application id set to "ifm"....

Bug fix: id for messages can't contain ".". Application id set to "ifm". Updating with latest version of fcoo-application
parent c9ed3431
......@@ -5,7 +5,7 @@
},
"messages": [
{
"id": "5.0.0",
"id": "5_0_0",
"date": "2018-04-18",
"url": "data/ifm-maps-v5.0.0.md",
"title": {"da":"Ny version af Sejladsudsigt (v5.0.0)", "en":"New version of Marine Forecast (v5.0.0)"}
......
......@@ -21,7 +21,7 @@ Questions and suggestions are still welcome at <a href="mailto:info@fcoo.dk">inf
- <da>Beskeder og nyheder i top-menuen</da><en>Messages and news in the top-menu</en>
- <da>Opdatering af tidsvælger med forskellige farver for fortid og fremtid</da><en>Updating time-selector with different colours for the past and the future</en>
- <da>Forbedring af fejlmeddelelser og håndtering af manglende netværksforbindelse</da><en>Improved error-messages and handling of missing connection</en>
- <da>Alle mellemlange meteorologiske prognoser dækker hele verden</da><en>All medium range meteorological forecasts now covers the hole world</en>
- <strike><da>Alle mellemlange meteorologiske prognoser dækker hele verden</da><en>All medium range meteorological forecasts now covers the hole world</en></strike>
- <da>Ny global skala for havtemperatur</da><en>New global scale for sea water temperature</en>
- <da>Ny global skala for lufttemperatur</da><en>New global scale for air temperature</en>
- <da>Ny global skala for salinitet</da><en>New global scale for salinity</en>
......
......@@ -14,7 +14,7 @@ module.exports = function(grunt) {
"fcoo_grunt_plugin":{
default: {
"application" : {
"id" : 0, //application id. Default=0
"id" : "ifm", //application id. Default=0
"name" : "{'da':'Sejladsudsigt', 'en':'Marine Forecast'}", //application name. Default="FCOO.dk"
"color" : "", //background-color of favicons. Default="" => blue color of FCOO's logo. Must have format "#123456"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment