Commit 86e01d0d authored by Niels Holt's avatar Niels Holt

Adjusted to fcoo/grunt-fcoo-plugin version 4 (no critical-css)

parent 6d56b982
<!DOCTYPE html>
<!--
<!--
*********************************************************************
OWNER : FCOO - Forsvarets Center for Operativ Oceanografi /
Defence Centre for Operational Oceanography
APPLICATION : {APPLICATION_NAME}
GITLAB VERSION: {VERSION}
BUILD : {BUILD}
BUILD : {BUILD}
CONTACT : info@fcoo.dk
*********************************************************************
-->
<html lang="da" style="font-size: 100%">
<html class="loading" lang="da" style="font-size: 100%">
<head>
<title>{TITLE}</title>
......@@ -24,21 +24,32 @@ CONTACT : info@fcoo.dk
<meta name="google" content="notranslate" />
<script type="text/javascript">
/* fcoo/fcoo-global-switches */
!function(i){"use strict";var n="ios"==function(){var n=navigator.userAgent||navigator.vendor||i.opera;return/windows phone/i.test(n)?"windows_phone":/android/i.test(n)?"android":/iPad|iPhone|iPod/.test(n)&&!i.MSStream?"ios":null}();i.L_DISABLE_3D=n}(this);
!function(i){
"use strict";
var n="ios"==function(){
var n=navigator.userAgent||navigator.vendor||i.opera;
return /windows phone/i.test(n) ?
"windows_phone" :
/android/i.test(n) ?
"android" :
/iPad|iPhone|iPod/.test(n) && !i.MSStream ?
"ios" : null
}();
i.L_DISABLE_3D=n
}(this);
</script>
<link href="{CSS_FILE_NAME}" rel="stylesheet">
</head>
<body class="loading">
<div class="fa leaflet-default-icon-path modernizr-mediaquery-media-query modernizr-mediaquery-min-max lang-flag-icon-flag lang-flag-icon-lang lang-flag-icon-flag-modernizr lang-flag-icon-lang-modernizr" style="display:none"></div>
<body>
<div class="loading"></div>
<div id="map"></div>
<script type="text/javascript" src="{JS_FILE_NAME}"></script>
<!-- Piwik -->
<!--
<!--
<script type="text/javascript">
var _paq = _paq || [];
_paq.push(['disableCookies']);
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"messages": [
{
"id": "5.0.0",
"date": "2018-03-02",
"url": "data/ifm-maps-v5.0.0.md",
"title": {"da":"Ny version af Sejladsudsigt (v5.0.0)", "en":"New version of Marine Forecast (v5.0.0)"}
}
......
<da>Dette er på dansk</da><en>This is in English</en>
Første skridt i en større opdatering af brugergrænsefladen
Ny top menu
Beskeder og nyheder i top-menu
Forbedring af fejlmeddelser
Forbedring af håndtering af manglende netværksforbindelse
Udvidelse af områder for met-prognoser
Ny global skala for havtemperatur / New global scale for sea temperature
Ny global skala for lufttemperatur / New global scale for air temperature
Ny global skala for salinitet / New global scale for salinity
<da>
Velkommen til en ny version af Sejladsudsigt
Denne version er første skridt i en større opdatering og forbedring af Sejladsudsigt, som vi er startet på.
Der er mange nye ting på vej, men vi har ikke nogen fast tidsplan, da vi også har andre og nogen gange akutte opgaver.
I stedet for at samle alle opdateringerne i én samlet ny version, vil vi løbende lægge nye små forbedringer ud.
Nedenfor en en list over de nye ting i denne version.
Forslag og spørgsmål er stadig velkommen på <a href="mailto:info@fcoo.dk">info@fcoo.dk</a>.
</da>
<en>
Welcome to a new version of Marine Forecast
This version is the first step in a larger update and improvement of Marine Forecast that we have started on.
There are many new things on the way but we do not have a fixed time schedule since we also have other and sometimes urgent tasks.
Instead of lumping all the improvement in one new version, we will continue releasing new versions with small improvements.
Below is a list of the new things in this version.
Questions and suggestions are still welcome at <a href="mailto:info@fcoo.dk">info@fcoo.dk</a>.
</en>
- <da>Ny top-menu</da><en>New top-menu</en>
- <da>Beskeder og nyheder i top-menuen</da><en>Messages and news in the top-menu</en>
- <da>Opdatering af tidsvælger med forskellige farver for fortid og fremtid</da><en>Updating time-selector with different colours for the past and the future</en>
- <da>Forbedring af fejlmeddelelser og håndtering af manglende netværksforbindelse</da><en>Improved error-messages and handling of missing connection</en>
- <da>Alle mellemlange meteorologiske prognoser dækker hele verden</da><en>All medium range meteorological forecasts now covers the hole world</en>
- <da>Ny global skala for havtemperatur</da><en>New global scale for sea water temperature</en>
- <da>Ny global skala for lufttemperatur</da><en>New global scale for air temperature</en>
- <da>Ny global skala for salinitet</da><en>New global scale for salinity</en>
- <da>Opdatering og optimering af bagvedliggende interne systemer</da><en>Updating and optimizing of internal systems</en>
......@@ -252,10 +252,7 @@
initial_level = null;
}
var datetime_pos = 'bottomleft';
if (desktop) {
datetime_pos = 'bottomcenter';
}
var datetime_pos = desktop ? 'bottomcenter' : 'bottomleft';
//
$.each(Object.keys(maps), function(index, mapKey) {
......
......@@ -145,6 +145,7 @@
"jquery-i18next": "^1.2.0",
"i18next-intervalplural-postprocessor": "^1.0.0",
"font-awesome": "4.7.0",
"bootstrap": "^4.0.0"
"bootstrap": "^4.0.0",
"i18next-phrases": "^2.0.0"
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -15,7 +15,7 @@ module.exports = function(grunt) {
default: {
"application" : {
"id" : 0, //application id. Default=0
"name" : "", //application name. Default="FCOO.dk"
"name" : "{'da':'Sejladsudsigt', 'en':'Marine Forecast'}", //application name. Default="FCOO.dk"
"color" : "", //background-color of favicons. Default="" => blue color of FCOO's logo. Must have format "#123456"
"faviconColor" : "", //Color of the favicon. Default = "" => automatic set to highest contrast to "color" between 'white' and 'blue color of FCOO's logo'
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
},
"dependencies": {
"grunt": "^1.0.1",
"grunt-fcoo-grunt-plugin": "^3.3.0",
"grunt-fcoo-grunt-plugin": "^4.0.0",
"grunt-real-favicon": "0.2.2"
},
"license": "MIT",
......
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment