Commit 772fdb9d authored by Niels Holt's avatar Niels Holt

Cleanup and adjust info

parent de4b7b35
......@@ -2,10 +2,10 @@
Ny version af Sejladsudsigt med følgende tilføjelser og rettelser
</da>
<en>
New verison of Marine Forecast with the following additions and corrections
New version of Marine Forecast with the following additions and corrections
</en>
- <da>Korte meteorologiske prognoser for Grønland fra DMIs nye prognosemodel HARMONIE-IGB (2.5km)</da><en>Short-range weather forecast for Greenland from DMI's new forecast model HARMONIE-IGB (2.5km)</en>
<!-- - <da>Korte meteorologiske prognoser for Grønland fra DMIs nye prognosemodel HARMONIE-IGB (2.5km)</da><en>Short-range weather forecast for Greenland from DMI's new forecast model HARMONIE-IGB (2.5km)</en> -->
- <da>Rettelse af fejl inklusiv navn til Web Application på mobile enheder ("Føj til Startskærm")</da><en>Corrections of errors including name for Web Application on mobile devices ("Add to Home Screen")</en>
- <da>Bedre og (lidt) hurtigere indlæsning af siden</da><en>Better and (a bit) faster loading of the page</en>
- <da>Zoom med muse-hjul forbedret og tilnærmet Google Maps</da><en>Zoom using the mouse wheel improved and ??? to google Maps</en>
- <da>Zoom med muse-hjul forbedret og tilnærmet Google Maps</da><en>Zoom using the mouse wheel improved and more similar to Google Maps</en>
- <da>Mindre rettelser af design, knapper og "Vis din position"</da><en>Minor corrections of design, buttons, and "Show your location"</en>
\ No newline at end of file
......@@ -44,60 +44,6 @@
"main": [
"Control.OSMGeocoder.js"
]
},
"offline": {
"main": [
"offline.js"
]
},
"url.js": {
"main": [
"src/url.min.js"
]
},
"moment": {
"main": [
"moment.js",
"locale/da.js",
"locale/de.js",
"locale/sv.js",
"locale/nb.js",
"locale/fo.js"
]
},
"select2": {
"main": [
"dist/js/select2.js"
]
},
"jquery.scrollbar": {
"main": [
"jquery.scrollbar.js"
]
},
"bootstrap": {
"dependencies": {
"jquery": "latest"
},
"main": [
"dist/js/bootstrap.bundle.js"
]
},
"leaflet.locatecontrol": {
"main": [
"src/L.Control.Locate.js"
]
},
"leaflet-icon-pulse": {
"main": [
"src/L.Icon.Pulse.js",
"src/L.Icon.Pulse.css"
]
},
"leaflet-pip": {
"main": [
"leaflet-pip.js"
]
}
},
"devDependencies": {
......@@ -115,26 +61,5 @@
],
"moduleType": [
"es6"
],
"resolutions": {
"jquery": "~3.3.0",
"fcoo-global-events": "^1.0.0",
"fcoo-settings": "^1.3.0",
"fcoo-language": "^4.0.0",
"fcoo-number": "^1.0.0",
"fcoo-moment": "^1.0.0",
"fcoo-latlng-format": "^1.0.0",
"fcoo-value-format": "^1.1.0",
"fcoo-fontawesome": "^3.0.0",
"url.js-extensions": "^2.0.0",
"javascript-utilities": "^1.0.0",
"fcoo-polyfill": "^3.0.0",
"fcoo-modernizr-mediaquery-device": "^4.0.0",
"offline": "~0.7.18",
"imagesloaded": "~4.1.1",
"raven-js": "^3.19.0",
"url.js": "2.4.0",
"i18next-phrases": "^2.0.0",
"bootstrap": "^4.0.0"
}
]
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment