Commit 58d215ca authored by Niels Holt's avatar Niels Holt

Typo error in message corrected

New version number inserted
parent bdc35d62
......@@ -7,12 +7,12 @@ We are continuing improving Marine Forecast.
This version has the following additions and corrections
</en>
<da>- Udvidet og forbedret visning af Navigationsadvarsler samt Skydeområder og -advarsler</da><en>- Extended and improved display of Navigational Warnings, and Firing Areas and Warnings</en>
<da>- Udvidet og forbedret visning af Navigationsadvarsler samt Skydeområder og -advarsler</da><en>- Extended and improved display of Navigational Warnings, Firing Areas and Warnings</en>
<da>- Efterretninger for Søfarende</da><en>- Notices to Mariners</en>
<da>- Nyt værktøj til at indtegne rute (<span class="far far fa-route"/> øverst midtfor ). Det er en beta-version, så der mangler stadig mange ting</da><en>- New tool for drawing route (<span class="far far fa-route"/> top center ). It is a beta version with many features still missing</en>
<da>- Mulighed for at "låse" (<span class="far fa-thumbtack"/>) de små popup vinduer, så de ikke lukker, når man klikker på kortet</da><en>- Possible to "lock" (<span class="far fa-thumbtack"/>) the small pop-up windows preventing them from closing when you click on the map</en>
<da>- Mulighed for at visse popoup kan vises i "udvidet" (<span class="far fa-chevron-up"/>) tilstand</da><en>- Possible to the small pop-up windows to be "extended" (<span class="far fa-chevron-up"/>)</en>
<da>- Mulighed for at indholdet i visse popoup kan vises i store bokse (<span class="far fa-window-maximize"/>)</da><en>- Possible to show the content of some small pop-up in a big boxes (<span class="far fa-window-maximize"/>)</en>
<da>- Mulighed for at "låse" (<span class="far fa-thumbtack"/>) de små popup vinduer, så de ikke lukker, når man klikker på kortet</da><en>- Option to "lock" (<span class="far fa-thumbtack"/>) the small pop-up windows preventing them from closing when you click on the map</en>
<da>- Mulighed for at visse popup kan vises i "udvidet" (<span class="far fa-chevron-up"/>) tilstand</da><en>- Option for the small pop-up windows to be "extended" (<span class="far fa-chevron-up"/>)</en>
<da>- Mulighed for at indholdet i visse popup kan vises i store bokse (<span class="far fa-window-maximize"/>)</da><en>- Option to show the content of some small pop-up in a big boxes (<span class="far fa-window-maximize"/>)</en>
<da>- Vores WMS system er blevet optimeret, hvilket burde resultere i forbedret hastighed ved generering af prognosefelter</da><en>- Our WMS system has been optimized, which should provide a faster generation of forecast fields</en>
<da>- Mindre rettelser af design, knapper, menuer mv.</da><en>- Minor corrections of design, buttons, menus etc.</en>
{
"name": "ifm-maps",
"version": "5.2.2",
"version": "5.3.0",
"homepage": "https://github.com/FCOO/ifm-maps",
"authors": [
"Brian Sørensen brs@fcoo.dk",
......@@ -24,8 +24,7 @@
"leaflet-tilelayer-wms-pydap": "https://gitlab.com/fcoo/leaflet-tilelayer-wms-pydap.git#^4.0.0",
"leaflet-layer-sealevel-denmark": "fcoo/leaflet-layer-sealevel-denmark#^1.0.0",
"leaflet-layer-tides-greenland": "fcoo/leaflet-layer-tides-greenland#^1.0.0",
"babel-polyfill": "^0.0.1",
"leaflet-bootstrap-niord": "fcoo/leaflet-bootstrap-niord#^1.0.3"
"babel-polyfill": "^0.0.1"
},
"YTresolutions": {
"leaflet-bootstrap": "~2.1.1"
......
{
"name": "ifm-maps",
"version": "5.2.2",
"version": "5.3.0",
"homepage": "https://github.com/FCOO/ifm-maps",
"authors": [
"Jesper Baasch-Larsen jla@fcoo.dk",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment