Commit 3e59c784 authored by Niels Holt's avatar Niels Holt

Ready for version 5.1.1

parent 0a0bccbc
{
"registry": "https://registry.bower.io"
}
\ No newline at end of file
......@@ -15,6 +15,13 @@
"date": "2018-06-01",
"url": "data/ifm-maps-v5.1.0.md",
"title": {"da":"Ny version af Sejladsudsigt (v5.1.0)", "en":"New version of Marine Forecast (v5.1.0)"}
},
{
"id": "5_2_0",
"date": "2018-07-01",
"url": "data/ifm-maps-v5.2.0.md",
"publish": false,
"title": {"da":"Ny version af Sejladsudsigt (v5.2.0)", "en":"New version of Marine Forecast (v5.2.0)"}
}
]
......
<da>
Vi arbejder løbende på at forbedre Sejladsudsigt.
I denne version er der følgende tilføjelser og rettelser
</da>
<en>
We are continuing improving Marine Forecast.
This version has the following additions and corrections
</en>
<!-- - <da>Korte meteorologiske prognoser for Grønland fra DMIs nye prognosemodel HARMONIE-IGB (2.5km)</da><en>Short-range weather forecast for Greenland from DMI's new forecast model HARMONIE-IGB (2.5km)</en> -->
<da>- Mulighed for at "låse" (<span class="far fa-thumbtack"/>) de små popup vinduer, så de ikke lukker, når man klikker på kortet</da>
<en>- Possible to "lock" (<span class="far fa-thumbtack"/>) the small pop-up windows preventing them from closing when you click on the map</da>
<!--
<da>- Rettelse af fejl inklusiv navn til Web Application på mobile enheder ("Føj til Startskærm")</da>
<en>- Corrections of errors including name for Web Application on mobile devices ("Add to Home Screen")</en>
<da>- Bedre og (lidt) hurtigere indlæsning af siden</da>
<en>- Better and (a bit) faster loading of the page</en>
<da>- Zoom med muse-hjul forbedret og tilnærmet Google Maps</da>
<en>- Zoom using the mouse wheel improved and more similar to Google Maps</en>
<da>- Mindre rettelser af design, knapper og "Vis din position"</da>
<en>- Minor corrections of design, buttons, and "Show your location"</en>
-->
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment