Commit 3611a676 authored by Niels Holt's avatar Niels Holt

Merge branch 'release/5.0.4'

parents d614ba1c d9d151ec
......@@ -21,7 +21,7 @@ Questions and suggestions are still welcome at <a href="mailto:info@fcoo.dk">inf
- <da>Beskeder og nyheder i top-menuen</da><en>Messages and news in the top-menu</en>
- <da>Opdatering af tidsvælger med forskellige farver for fortid og fremtid</da><en>Updating time-selector with different colours for the past and the future</en>
- <da>Forbedring af fejlmeddelelser og håndtering af manglende netværksforbindelse</da><en>Improved error-messages and handling of missing connection</en>
- <strike><da>Alle mellemlange meteorologiske prognoser dækker hele verden</da><en>All medium range meteorological forecasts now covers the hole world</en></strike>
- <strike><da>Alle mellemlange meteorologiske prognoser dækker hele verden</da><en>All medium range meteorological forecasts now covers the whole world</en></strike>
- <da>Ny global skala for havtemperatur</da><en>New global scale for sea water temperature</en>
- <da>Ny global skala for lufttemperatur</da><en>New global scale for air temperature</en>
- <da>Ny global skala for salinitet</da><en>New global scale for salinity</en>
......
{
"name": "ifm-maps",
"version": "5.0.3",
"version": "5.0.4",
"homepage": "https://github.com/FCOO/ifm-maps",
"authors": [
"Jesper Baasch-Larsen jla@fcoo.dk",
......
{
"name": "ifm-maps",
"version": "5.0.3",
"version": "5.0.4",
"homepage": "https://github.com/FCOO/ifm-maps",
"authors": [
"Jesper Baasch-Larsen jla@fcoo.dk",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment