Commit 31206618 authored by Niels Holt's avatar Niels Holt

fcoo/fcoo-leaflet-tilelayer-wms removed as packages and added as src-files

Major update on names of menu, parameter, and legend-header
parent ca37c7e9
......@@ -6,9 +6,5 @@ I denne version er der følgende tilføjelser og rettelser
We are continuing improving Marine Forecast.
This version has the following additions and corrections
</en>
<da>- Vores WMS system er blevet optimeret, hvilket burde resultere i forbedret hastighed ved generering af prognosefelter</da>
<en>- Our WMS system has been optimized, which should provide a faster generation of forecast fields</en>
<da>- Advarsel i Signaturforklaringer, hvis opdatering af en prognose er forsinket</da>
<en>- Warning in Legend if the update of a forecast is delayed</en>
<da>- Rettelse af fejl (primært ift. IE11) og mindre opdateringer</da>
<en>- Error corrections (primary for IE11) and minor updating</en>
<da>- Advarsel i Signaturforklaringer, hvis opdatering af en prognose er forsinket</da><en>- Warning in Legend if the update of a forecast is delayed</en>
<da>- Rettelse af fejl (primært ift. IE11) og mindre opdateringer</da><en>- Error corrections (primary for IE11) and minor updating</en>
......@@ -6,6 +6,11 @@ I denne version er der følgende tilføjelser og rettelser
We are continuing improving Marine Forecast.
This version has the following additions and corrections
</en>
<da>- Vores WMS system er blevet optimeret, hvilket burde resultere i forbedret hastighed ved generering af prognosefelter</da><en>- Our WMS system has been optimized, which should provide a faster generation of forecast fields</en>
<!-- - <da>Korte meteorologiske prognoser for Grønland fra DMIs nye prognosemodel HARMONIE-IGB (2.5km)</da><en>Short-range weather forecast for Greenland from DMI's new forecast model HARMONIE-IGB (2.5km)</en> -->
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
leaflet-baselayergroup.js,
(c) 2016, FCOO
https://gitlab.com/fcoo/leaflet-baselayergroup
https://gitlab.com/fcoo
*/
(function ($, L/*, window, document, undefined*/) {
"use strict";
L.BaseLayerGroup = L.LayerGroup.extend({
// Layer for FCOO basemaps
initialize: function (background, foreground, toplayer) {
this._layers = {};
this.background = background;
this.foreground = foreground;
this.toplayer = toplayer;
this.addLayer(background);
this.addLayer(toplayer);
// The foreground is not added per initially but
// only if a baselayerforegroundadd signal is sent
},
onAdd: function (map) {
var _this = this;
// Setup event listeners
map.on('baselayerforegroundadd', function() {
_this.addForeground(map);
});
map.on('baselayerforegroundremove', function() {
_this.removeForeground(map);
});
for (var i in this._layers) {
map.addLayer(this._layers[i]);
}
},
onRemove: function (map) {
map.off('baselayerforegroundadd');
map.off('baselayerforegroundremove');
for (var i in this._layers) {
map.removeLayer(this._layers[i]);
}
},
addForeground: function(map) {
this.foreground.addTo(map);
},
removeForeground: function(map) {
this.foreground.removeFrom(map);
}
});
}(jQuery, L, this, document));
......@@ -22,7 +22,6 @@
"leaflet-control-vertical": "fcoo/leaflet-control-vertical#^2.0.0",
"leaflet-control-datetime": "fcoo/leaflet-control-datetime#^1.0.0",
"leaflet-tilelayer-wms-pydap": "https://gitlab.com/fcoo/leaflet-tilelayer-wms-pydap.git#^4.0.0",
"fcoo-leaflet-tilelayer-wms": "https://gitlab.com/fcoo/fcoo-leaflet-tilelayer-wms.git#^5.0.0",
"leaflet-geojsonlayer-fwarn": "fcoo/leaflet-geojsonlayer-fwarn#^1.0.0",
"leaflet-layer-sealevel-denmark": "fcoo/leaflet-layer-sealevel-denmark#^0.2.0",
"leaflet-layer-tides-greenland": "fcoo/leaflet-layer-tides-greenland#^0.1.5",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment