Commit 00a78468 authored by Niels Holt's avatar Niels Holt

Updating ifm-maps-v5.0.0.md

parent 52ea49fb
...@@ -6,7 +6,7 @@ ...@@ -6,7 +6,7 @@
"messages": [ "messages": [
{ {
"id": "5.0.0", "id": "5.0.0",
"date": "2018-03-02", "date": "2018-04-18",
"url": "data/ifm-maps-v5.0.0.md", "url": "data/ifm-maps-v5.0.0.md",
"title": {"da":"Ny version af Sejladsudsigt (v5.0.0)", "en":"New version of Marine Forecast (v5.0.0)"} "title": {"da":"Ny version af Sejladsudsigt (v5.0.0)", "en":"New version of Marine Forecast (v5.0.0)"}
} }
......
...@@ -26,3 +26,7 @@ Questions and suggestions are still welcome at <a href="mailto:info@fcoo.dk">inf ...@@ -26,3 +26,7 @@ Questions and suggestions are still welcome at <a href="mailto:info@fcoo.dk">inf
- <da>Ny global skala for lufttemperatur</da><en>New global scale for air temperature</en> - <da>Ny global skala for lufttemperatur</da><en>New global scale for air temperature</en>
- <da>Ny global skala for salinitet</da><en>New global scale for salinity</en> - <da>Ny global skala for salinitet</da><en>New global scale for salinity</en>
- <da>Opdatering og optimering af bagvedliggende interne systemer</da><en>Updating and optimizing of internal systems</en> - <da>Opdatering og optimering af bagvedliggende interne systemer</da><en>Updating and optimizing of internal systems</en>
- <da>DMI har skiftet den prognosemodel, der beregner de meteorologiske prognoser for området omkring Danmark, fra HIRLAM-S03 (3km) til HARMONIE-NEA (2.5km). På <a target="_blank" href="https://www.dmi.dk">DMIs hjemmeside</a> kan man læse mere om skiftet</da><en>DMI has replaced the forecast model for the Scandinavian region from HIRLAM-S03 (3km) to HARMONIE-NEA (2.5km). Read more about the new model at <a target="_blank" href="https://www.dmi.dk">DMIs homepage</a></en>
- <da>DMIs prognosemodel for Grønland, HIRLAM-K05 (5km), lukkes, og den nye model HARMONIE-IGB (2.5km) er ikke tilgængelig endnu. Derfor er der pt. ingen korte meteorologiske prognoser for Grønland. Når den nye model er tilgængelig vil den blive tilføjet hurtigst muligt</da><en>DMIs forecast model for Greenland, HIRLAM-K05 (5km), will be shut down. The new model HARMONIE-IGB (2.5km) is not yet available, therefore the short-range weather forecast is removed from the Greenland area. The new model will be added, as soon as it is available</en>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment