Commit c4ca92cc authored by CardBook's avatar CardBook

Merge branch 'patch-1' into 'master'

Update cardbook.properties

See merge request !303
parents 58ecdd99 67dfe9f3
......@@ -106,7 +106,7 @@ cardAlreadyExists=%1$S : %2$S névjegy a már meglévő
askUserTitle=Névjegy módosítás összeütközése
askUserPersistMessage=Alkalmazzuk ezt választás más meglévő névjegyekhez
keepAskUserLabel=Nevjegy megtartása
keepAskUserLabel=Névjegy megtartása
overwriteAskUserLabel=Névjegy felülírása
duplicateAskUserLabel=Névjegy megkettőzött
deleteAskUserLabel=Névjegy törlése
......@@ -210,10 +210,10 @@ linePastedToCard=A kapcsolattartóhoz illesztett vonal: %S
validateIntegerMsg=A %1$S adatmező kell lennie semmis vagy egy egész szám 1 és %2$S között (érték : %3$S)
numberContactsFound=Nevjegyek száma megtalált: %S
numberContacts=Nevjegyek száma: %S
numberContactsFoundModified=??Nevjegyek száma megtalált: %1$S (locally modified: %2$S)??
numberContactsModified=??Nevjegyek száma: %1$S (locally modified: %2$S)??
numberContactsFound=Névjegyek száma megtalált: %S
numberContacts=Névjegyek száma: %S
numberContactsFoundModified=Névjegyek száma megtalált: %1$S (helyileg módosítva: %2$S)
numberContactsModified=Névjegyek száma: %1$S (helyileg módosítva: %2$S)
numberLines=Sorok száma: %S
cardbook.searchFrom.name=Névjegyzék feladó
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment