Commit 1008ba7e authored by CardBook's avatar CardBook Committed by GitHub

Merge pull request #233 from Johnny1000/translation-da-25.7

Danish translation for 25.7
parents 09271004 67b13da0
......@@ -358,7 +358,7 @@ accountDeletiondeleteContentFileMessage=slet fil %S
accountDeletiondeleteContentDirMessage=slet katalog %S
directoryDeletionConfirmMessage=Kataloget %S er ikke tomt. Er du sikker på at du vil slette alle objekter fra dette katalog?
choiceMappingTitle=??Field Choice??
choiceMappingTitle=Valg af felt
choiceavailableColumnsGroupboxLabel=Tilgængelige kolonner
choiceaddedColumnsGroupboxLabel=Valgte kolonner
exportMappingTitle=Kolonner til eksport
......
......@@ -21,8 +21,8 @@
<!ENTITY autocompleteShowAddressbookAccesskey "V">
<!ENTITY autocompleteWithColorLabel "Brug adressebogsfarve">
<!ENTITY autocompleteWithColorAccesskey "B">
<!ENTITY autocompleteRestrictSearchLabel "??Restrict searched fields??">
<!ENTITY autocompleteRestrictSearchAccesskey "P">
<!ENTITY autocompleteRestrictSearchLabel "Begræns søgte felter">
<!ENTITY autocompleteRestrictSearchAccesskey "æ">
<!ENTITY chooseAutocompleteRestrictSearchFieldsButtonLabel "Rediger">
<!ENTITY chooseAutocompleteRestrictSearchFieldsButtonAccesskey "R">
<!ENTITY resetAutocompleteRestrictSearchFieldsButtonLabel "Gendan standardvalg">
......@@ -100,9 +100,9 @@
<!ENTITY showNameAsFLAccesskey "F">
<!ENTITY showNameAsDSPLabel "Vist navn">
<!ENTITY showNameAsDSPAccesskey "i">
<!ENTITY adrLabelExplanation "??It is possible to customize the way CardBook formats its addresses??. Denne formel består af blokke omgivet af „()”. I disse blokke er der to dele adskilt af „|”. Den første del anvendes når det involverede led, for eksempel {{1}}, ikke er nul, den anden del anvendes når det involverede led er nul.">
<!ENTITY adrFormulaLabel "??Address Format Formula??">
<!ENTITY adrFormulaAccesskey "??R??">
<!ENTITY adrLabelExplanation "Det er muligt at indstille den måde CardBook formaterer sine adresser. Denne formel består af blokke omgivet af „()”. I disse blokke er der to dele adskilt af „|”. Den første del anvendes når det involverede led, for eksempel {{1}}, ikke er nul, den anden del anvendes når det involverede led er nul.">
<!ENTITY adrFormulaLabel "Adresseformatformel">
<!ENTITY adrFormulaAccesskey "r">
<!ENTITY resetAdrFormulaLabel "Gendan standardvalg">
<!ENTITY resetAdrFormulaAccesskey "d">
<!ENTITY miscEditingGroupboxLabel "Diverse">
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment