Commit dd382cb9 authored by lleialtec's avatar lleialtec Committed by GitSync

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent ab4fac86
......@@ -12,7 +12,7 @@ Snap! és el germà gran de [**Scratch**](https://scratch.mit.edu/) i conté nom
En són exemple [**Beetle Blocks**](http://beetleblocks.com/), per al disseny 3D i representació de dades; [**Snap4Arduino**](http://snap4arduino.rocks/) o [**MicroBlocks**](http://microblocks.fun/), per a la programació d'enginys electrònics; i [**Turtle Stitch**](http://turtlestitch.org/), una modificació de Snap! que permet brodar allò que programem.
Pots trobar recursos per aprendre a programar amb Snap! en català a [Gamifi.cat](http://www.gamifi.cat/tag/snap/) i a la Xarxa Telemàtica d'Ensenyament de Catalunya, en dos magnífics cursos: [curs 1](http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/materials/scl/scl1/index) i [curs 2](http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/materials/scl/scl2/index).
Pots trobar recursos per aprendre a programar amb Snap! en català a [Gamifi.cat](http://www.gamifi.cat/tag/snap/) i a la Xarxa Telemàtica d'Ensenyament de Catalunya, en dos magnífics cursos: [curs 1](http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/materials/scl/scl1/index) i [curs 2](http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/materials/scl/scl2/index). En anglès, hi ha el curs ["The Beauty and Joy of Computing"](https://bjc.edc.org/bjc-r/course/bjc4nyc.html), conegut com a BJC, de la universitat de Berkeley, Califòrnia.
##### Snap!
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment