GitLab Commit is coming up on August 3-4. Learn how to innovate together using GitLab, the DevOps platform. Register for free: gitlabcommitvirtual2021.com

Commit aa1ab281 authored by Bernat Romagosa's avatar Bernat Romagosa
Browse files

filled a bunch of component sections

parent eaae37dd
---
title: 3d
title: Impressora 3D
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### 3d
### Impressora 3D
Qualsevol impressora 3D us servirà. En cas de no tenir-ne una, podeu contactar amb algun FabLab o bé fer ús d'algun servei de fabricació en línia, com ara [3D Hubs](https://www.3dhubs.com/).
En qualsevol cas, la impressora només és necessària per fabricar el [suport de la roseta de xarxa i el connector de corrent](../suport). Si ho preferiu, podeu fabricar-vos una peça a mà en algun altre material, com ara fusta o metacrilat.
---
title: alicates
title: Alicates
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### alicates
### Alicates
Necessitareu unes alicates de tall per tallar cables.
![](alicates.jpg)
*Foto: [Pixabay](https://pixabay.com/en/pliers-cutter-equipment-tool-855717/) (CC0)*
---
title: altaveus
title: Amplificador i altaveus
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### altaveus
### Amplificador i altaveus
La manera més senzilla i econòmica d'aconseguir uns altaveus i un amplificador és comprar uns altaveus per a PC i desmuntar-ne la carcassa. En el cas de la màquina del CC Pere Quart, vam optar per adquirir-ne uns de senzills a un basar.
![](altaveus.jpg)
*Foto: [Pxhere](https://pxhere.com/es/photo/1387049) (CC0)*
Si el projecte requereix una roda de control de volum extern, probablement us caldrà dessoldar el potenciòmetre integrat al circuit de l'amplificador i soldar-ne un de nou amb la llargada de cable necessària. Consulteu l'apartat d'[electrònica](../03.electronica) per a més informació sobre aquest circuit.
---
title: arduino
title: Placa Arduino
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### arduino
### Placa Arduino
Els controls de joc simulen pulsacions de tecles enviant els mateixos senyals que les tecles d'un teclat d'ordinador qualsevol. Quan, per exemple, el joystick esquerre es mou cap amunt, un microinterruptor envia un senyal a una placa de control que, al seu torn, genera un senyal que simula la pulsació de la tecla **W** i l'envia a l'ordinador.
Per aconseguir aquest comportament, necessitarem una placa de prototipatge electrònic que pugui actuar com a interfície HID (Human Interface Device). [Arduino](http://arduino.cc) té algunes plaques al mercat que compten amb aquesta capacitat:
* [Arduino Leonardo](https://store.arduino.cc/arduino-leonardo-with-headers)
* [Arduino Micro](https://store.arduino.cc/arduino-micro)
* [Arduino Micro sense headers](https://store.arduino.cc/arduino-micro-without-headers) **recomanada**
* [Arduino Due](https://store.arduino.cc/arduino-due)
Tingueu en compte que també hi ha plaques compatibles amb Arduino que suporten aquesta funcionalitat, per exemple:
* [SparkFun Pro Micro](https://www.sparkfun.com/products/12640)
Tot i que nosaltres no ho hem testejat, si preferiu un muntatge més senzill podeu provar d'utilitzar una placa [Makey Makey](https://makeymakey.com/), que consta d'un circuit que simula un teclat i no requereix ser programada. El circuit electrònic també es simplificaria força. D'altra banda, el preu és força més elevat.
Per obtenir informació sobre el circuit, consulteu l'apartat d'[electrònica](../03.electronica).
Per obtenir informació sobre el codi, consulteu l'apartat de [software](../03.software/02.controles/).
---
title: botons
title: Botons
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### botons
### Botons
En una màquina que ha d'estar de cara al públic és molt important que els botons siguin resistents i d'alta qualitat. Els botons que tradicionalment s'utilitzen per a les màquines *arcade* es coneixen com a *anti-vandàlics*.
![](botons.jpg)
*Foto: [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arcade_video_game_buttons.jpg) (Public Domain)*
Per a la màquina de Pere Quart, vam adquirir els botons a [Arcade Spare Parts](https://www.arcadespareparts.com), un distribuïdor online de components per a màquines *arcade*:
* [Standard Arcade Push Button](https://www.arcadespareparts.com/arcade_parts/push_buttons/arcade_button_standard_push_button_black/12131.html).
En necessitareu un total de 5: dos per a cada jugador i un de central per tornar al menú principal.
Si la vostra màquina ha d'estar en un ambient controlat on sabeu que els botons no patiran tant de desgast, podeu optar per opcions més econòmiques o, inclús, fabricar-los vosaltres mateixos mitjançant una impressora 3D i microinterruptors.
---
title: brides
title: Brides
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### brides
### Brides
Per agrupar cables (de darrera la botonera, per exemple) podeu utilitzar brides, plàstic termofusible o fins i tot els filferros de les bosses de pa de motlle.
---
title: broques
title: Broques
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### broques
### Broques
El contraplacat és un material dur i resistent, però que pot esquerdar-se si hi cargolem cargols sense pre-perforar-lo, especialment prop de les vores.
Tant per als cargols estructurals com per a les frontisses, panys, botons, altaveus i altres components a muntar sobre la fusta, us caldrà una broca de 2mm. Si la vostra màquina necessita un control de volum extern, també us caldrà una broca del diàmetre de la tija del potenciòmetre. En el nostre cas vam necessitar una broca de 8mm.
---
title: cable-9v
title: Cable de 9v
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### cable-9v
### Cable de 9v
Per al muntatge de la botonera i els ventiladors necessitarem cable d'electrònica. Per fer-ho més entenedor, seria ideal comptar amb tres colors:
* **Vermell** per a les connexions a 5v
* **Negre** per a les connexions a neutre
* **Un tercer color** per al senyal electrònic cap a la placa controladora
Podeu aconseguir cable de 9v a qualsevol botiga d'electrònica, i no hauríeu de necessitar més de 5m de cada color.
---
title: cargoladora
title: Cargoladora
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### cargoladora
### Cargoladora
Tot i que no és totalment imprescindible i pot ser substituïda per un tornavís manual, una cargoladora reduirà molt substancialment el temps de muntatge de la la màquina. Si no en teniu, un trepant amb velocitat regulable també us servirà.
![](cargoladora.jpg)
*Foto: [Public Domain Pictures](http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=18137) (CC0)*
---
title: cargols
title: Cargols
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### cargols
### Cargols
Necessitareu força cargols per a fusta de mides diferents. Compteu amb un mínim de:
* 50 cargols de 12x3mm
* 50 cargols de 22x3mm
* 15 cargols de 38x3mm
Les llargades poden variar, però cal tenir en compte que:
* Els de **12mm** us caldran per a unir components a la carcassa, com ara frontisses, altaveus o botons. El gruix de la fusta és de 15mm i no volem arribar a travessar-la.
* Els de **22mm** són estructurals i serveixen per ensamblar la carcassa en sí. Aquests hauran de travessar una primera planxa de contraplacat i entrar suficientment a la segona.
* Els de **38mm** serveixen per unir els suports de la pantalla a la carcassa, i han de travessar dues planxes de contraplacat i entrar suficientment en una tercera.
---
title: cinta-doble
title: Cinta de doble cara
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### cinta-doble
### Cinta de doble cara
Per enganxar el lladre de corrent a la carcassa utilitzarem cinta de doble cara. Si el vostre lladre té forats de muntatge, podeu utilitzar cargols.
---
title: cinta-juntes
title: Cinta per a juntes de finestra (rivet)
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### cinta-juntes
### Cinta per a juntes de finestra (rivet)
Les portes de davant i darrera tenen una tolerància de 5mm, que és el diàmetre de la fresa de tall. Per salvar aquesta tolerància utilitzarem rivet, que és una cinta autoadhesiva que s'utilitza per a aïllar portes i finestres. En podreu trobar a qualsevol drogueria o centre de bricolatge. Us en caldran uns 6 metres.
![](rivet.png)
*Foto: pròpia (CC0)*
---
title: cnc
title: Fresadora CNC
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### cnc
### Fresadora CNC
Per al tall de les fustes de la carcassa necessitareu accés a una fresadora CNC de grans dimensions. En podeu trobar a molts FabLabs, ateneus de fabricació o makerspaces.
Nosaltres la vam dur a tallar al [Fab Lab Barcelona](https://fablabbcn.org/), situat al barri del Poble Nou de Barcelona. Al Fab Lab hi tenen dues fresadores [ShopBot](https://wiki.fablabbcn.org/ShopBot) de gran format on només haureu de portar el [gcode](../../chasis/gcode) que ja està preparat per a aquestes màquines.
Us caldran tres planxes de contraplacat de 225x150x15, que us poden proporcionar al mateix FabLab.
---
title: Cola blanca
taxonomy:
category: docs
process:
twig:true
---
### Cola blanca
Els suports per a la pantalla estan formats per dues peces que cal unir amb cola blanca. No us en caldrà massa, amb el pot més petit que trobeu a la ferreteria, drogueria o centre de bricolatge en tindreu de sobra.
......@@ -25,7 +25,7 @@ Llistem a continuació tots els components necessaris per a la construcció de l
* [Pantalla 4:3 de 19"](pantalla).
* [Panys](panys).
* [Resistències de 220Ω](resistencies).
* [Roseta ethernet mascle-femella](ethernet).
* [Allargador Ethernet](ethernet).
* [PCB de prototipat](pcb).
* [Lladre](lladre).
* [Rodes](rodes).
......@@ -44,6 +44,8 @@ Llistem a continuació tots els components necessaris per a la construcció de l
* [Cinta per a juntes de finestra](cinta-juntes).
* [Cinta de doble cara](cinta-doble).
* [Massilla de fusta](massilla).
* [Super glue](superglue).
* [Cola blanca](cola).
#### Eines
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment