Commit a52790da authored by lleialtec's avatar lleialtec Committed by GitSync

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 1e11740a
......@@ -4,11 +4,12 @@ media_order: 'presentacio-collage.png,maquineta-collage-lcl.png,maquineta-decora
published: true
---
La primera màquina va ser un encàrrec del Centre Cívic Pere Quart del barri de Les Corts de Barcelona. Es va proposar coordinar el disseny amb algun col·lectiu del barri per tal que dissenyés la carcassa en homenatge a Joan Oliver / Pere Quart. El centre es va posar en contacte amb una escola de disseny però la proposta no acabava d'encaixar, així que des del centre van buscar a un artista a qui van encarregar el disseny de la carcassa.
La primera màquina va ser un encàrrec del Centre Cívic Pere Quart del barri de Les Corts de Barcelona. Es va proposar coordinar el disseny amb algun col·lectiu del barri per tal que dissenyés la carcassa en homenatge a **Joan Oliver / Pere Quart**. El literat sabadellenc Joan Oliver, de família benestant, signava els seus poemes amb el pseudònim Pere Quart, i d'aquí el nom dual. L'estil narratiu de l'autor, marcat per guerres i exili, destil·la un escepticisme i ironia que ridiculitzen la burgesia, la societat de consum i, en general, les condicions establertes. Oliver, juntament amb molts altres com Mercè Rodoreda, Carles Riba o Pere Calders, va haver de fugir i exiliar-se a causa de la repressió franquista.
![](maquineta-decoracio-collage.png)
Es va pensar a l'estiu, es va construir a la tardor i es va presentar a l'hivern, exactament el 8 de gener de 2018. De gener a març es va programar un curset per aprendre a programar videojocs amb l'objectiu de pujar a la màquina els jocs creats. Al final, però, no es van enviar jocs per pujar i van quedar els que hi havíem pujat.
Per a la decoració de la maquineta, el Centre Cívic Pere Quart es va posar en contacte amb una escola de disseny però la proposta no acabava d'encaixar, així que des del centre van buscar a un artista a qui van encarregar el disseny de la carcassa. I es va inspirar del Bestiari de Pere IV, una obra de 1937. Una de les versions més conegudes d'aquest bestiari és la que fou il·lustrada per Xavier Nogués, artista barceloní que usava el pseudònim de Babel. Un Bestiari és una obra de tradició medieval que recull bèsties i monstres explicant la seva simbologia. Té una funció didàctica, ja que s'associen virtuts i defectes humanes a les bèsties, com es fa a les fabules. En paraules de Pere Quart: “_la natura, diligent, ens procura una bèstia per a cada molèstia_”.
![](maquineta-collage-lcl.png)
Si trobeu interessant el projecte, us convidem a crear-vos la vostra, a contactar-nos o a fer-ne difusió a les xarxes socials amb l'etiqueta **#SnapArcade**.
La Snap!Arcade de Pere Quart es va pensar a l'estiu, es va construir a la tardor i es va presentar a l'hivern, exactament el **8 de gener de 2018**. De gener a març es va programar un curset per aprendre a programar videojocs amb l'objectiu de pujar a la màquina els jocs creats. Al final, però, no es van enviar jocs per pujar i van quedar els que, juntament amb el projecte de presentació de la màquina, hi havíem pujat: el [Cave](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=cave), el Jumpy Kitten, el Tron, el [Pong](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=Pong).
![](presentacio-collage.png)
Si trobeu interessant el projecte, us convidem a crear-vos la vostra, a contactar-nos o a fer-ne difusió a les xarxes socials amb l'etiqueta **#SnapArcade**.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment