Commit 9396edbf authored by lleialtec's avatar lleialtec Committed by GitSync

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 64e47ace
......@@ -7,7 +7,7 @@ media_order: '1904-muntatge-collage.png,190520-decoracio-proposta-2.png,1907-dec
Es va poder dur a terme en el context de la subvenció rebuda per al projecte [Equipaments Lliures](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures). El disseny de la carcassa es va gestionar des de la **comissió d'Acció Comunitària** i la van dur a terme el Col·lectiu d'Artistes de Sants. La màquina es va dissenyar al febrer, es van tallar les fustes al març i es va muntar de forma col·laborativa el** 2 d'abril de 2019**.
![](1904-muntatge-collage.png)
Per tal de decorar-la, es van fer diverses reunions i propostes durant el mes de maig. Entre artistes, històriadores i informàtiques, es va triar la **reinvindicació popular** com a tema central. Les historiadores van destacar que al febrer de 2019 se celebrava el centenari de La Vaga de La Canadenca, famosa especialment per la jornada de 8h. D'un lateral, doncs, hi anirien les tres xemeneies de la fàbrica de La Canadenca.
Per tal de decorar-la, es van fer diverses reunions i propostes durant el mes de maig, tot i que la proposta es va fer a principis d'any. Entre artistes, històriadores i informàtiques, es va triar la **reinvindicació popular** com a tema central. Les historiadores van destacar que al 2019 se celebrava el centenari de La Vaga de La Canadenca, famosa especialment per la jornada de 8h. Unanimitat: d'un lateral, doncs, hi anirien les tres xemeneies de la fàbrica de La Canadenca.
![](190520-decoracio-proposta-2.png)
Després que les historiadores aportéssin diverses fotografies, es va triar per a l'altre lateral, adaptar una imatge antiga d'una vaga per l'educació pública. I al frontal, s'hi posaria l'antig logotip de la Lleialtat quan era cooperativa. Després de diverses proves de fons, es va triar el blau tacat de blanc. Durant el mes de juny, les artistes van fer diverses sessions per a la decoració de la carcassa.
![](1907-decoracio-collage.png)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment