Commit 621220f2 authored by lleialtec's avatar lleialtec Committed by GitSync

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent a41980a1
---
title: '2019 - La Lleialtat Santsenca'
media_order: '1904-muntatge-collage.png,190520-decoracio-proposta-2.png,1907-decoracio-collage.png,1907-electronica-collage.png,1907-tester-collage.png'
media_order: '1904-muntatge-collage.png,190520-decoracio-proposta-2.png,1907-decoracio-collage.png,1907-electronica-collage.png,1907-tester-collage.png,snaparcade-quest-collage.png'
---
[La segona màquina](https://www.lleialtat.cat/documents/#LleialTec/SnapArcade) tenia que ser la primera. La idea original de la Snap!Arcade va ser presentada al 2016 en una assemblea de la que poc després seria la Coordinadora d'Entitats per la Lleiatat Santsenca (CELS), i que encara es reunia al Centre Social de Sants.
......@@ -19,6 +19,6 @@ Al setembre i al novembre la comissió de tecnologia i el Col·lectiu d'Artistes
Durant el 2019, s'han fet **quatre presentacions** de la Snap!Arcade de la Lleialtat: una per la Festa Major de Sants, el 30 d'agost de 2019, aprofitant la jornada festiva que es va preparar des de la Lleialtat a la plaça Bonet i Muixí; se n'ha fet una altra a la primera conferència internacional Snap!, a Heildelberg (Alemanya), el 22 de setembre; una tercera per l'alumnat de l'Institut Lluís Vives el 13 de novembre; i l'última durant la Festa de la CELS, el 13 de desembre, per tancar el projecte Equipaments Lliures i fer un acte més íntim vers les entitats que participen de la Lleialtat Santsenca.
Per la presentació de la Snap!Con, es va crear un projecte que era al mateix temps **presentació i videojoc de plataformes**. Per a poder crear la teva Snap!Arcade, has de passar per diversos nivells superant proves com trobar amics amb qui muntar la maquineta, passar per un espai fabricaire per tallar les fustes, aconseguir els seus components, etc. El projecte es titula: "Snap!Arcade request"
Per la presentació de la Snap!Con, es va crear un projecte que era al mateix temps **presentació i videojoc de plataformes**. Per a poder crear la teva Snap!Arcade, has de passar per diversos nivells superant proves com trobar amics amb qui muntar la maquineta, passar per un espai fabricaire per tallar les fustes, aconseguir els seus components, etc. El projecte es titula: "[The Quest for the Snap!Arcade Machine](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=Snap!%20Arcade%20Machine)"
![](snaparcade-quest-collage.png)
Si trobeu interessant el projecte, us convidem a crear-vos la vostra, a contactar-nos o a fer-ne difusió a les xarxes socials amb l'etiqueta #SnapArcade.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment