Commit 61071eb6 authored by lleialtec's avatar lleialtec Committed by GitSync

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent d6c3ef20
---
title: '2019 - La Lleialtat Santsenca'
media_order: '1904-muntatge-collage.png,190520-decoracio-proposta-2.png,1907-decoracio-collage.png'
media_order: '1904-muntatge-collage.png,190520-decoracio-proposta-2.png,1907-decoracio-collage.png,1907-electronica-collage.png'
---
[La segona màquina](https://www.lleialtat.cat/documents/#LleialTec/SnapArcade) tenia que ser la primera. La idea original de la Snap!Arcade va ser presentada al 2016 en una assemblea de la que poc després seria la Coordinadora d'Entitats per la Lleiatat Santsenca (CELS), i que encara es reunia al Centre Social de Sants.
Es va poder dur a terme en el context de la subvenció rebuda per al projecte [Equipaments Lliures](https://tec.lleialtat.cat/equipaments-lliures). El disseny de la carcassa es va gestionar des de la **comissió d'Acció Comunitària** i la van dur a terme el Col·lectiu d'Artistes de Sants. La màquina es va dissenyar al febrer, es van tallar les fustes al març i es va muntar de forma col·laborativa el** 2 d'abril de 2019**.
![](1904-muntatge-collage.png)
Per tal de decorar-la, es van fer diverses reunions i propostes durant el mes de maig, tot i que la proposta es va fer a principis d'any. Entre artistes, històriadores i informàtiques, es va triar la **reinvindicació popular** com a tema central. Les historiadores van destacar que al 2019 se celebrava el centenari de La Vaga de La Canadenca, famosa especialment per la jornada de 8h. Unanimitat: d'un lateral, doncs, hi anirien les tres xemeneies de la fàbrica de La Canadenca.
Per tal de decorar-la, es van fer diverses reunions i propostes durant el mes de maig. Entre artistes, històriadores i informàtiques, es va triar la **reinvindicació popular** com a tema central. Les historiadores van destacar que al 2019 se celebrava el centenari de La Vaga de La Canadenca, famosa especialment per la jornada de 8h. Unanimitat: d'un lateral, doncs, hi anirien les tres xemeneies de la fàbrica de La Canadenca.
![](190520-decoracio-proposta-2.png)
Després que les historiadores aportéssin diverses fotografies, es va triar per a l'altre lateral, adaptar una imatge antiga d'una vaga per l'educació pública. I al frontal, s'hi posaria l'antig logotip de la Lleialtat quan era cooperativa. Després de diverses proves de fons, es va triar el blau tacat de blanc. Durant el mes de juny, les artistes van fer diverses sessions per a la decoració de la carcassa.
Les historiadores de la comissió de Memòria Històrica van aportar diverses fotografies, i per l'altre lateral es va triar adaptar una imatge antiga d'una vaga per l'educació pública. I al frontal, s'hi posaria l'antig logotip de la Lleialtat quan era cooperativa. Després de diverses proves de fons, es va triar el blau tacat de blanc. Durant el mes de juny, les artistes van fer diverses sessions per a la decoració de la carcassa.
![](1907-decoracio-collage.png)
Al juliol, les artistes deixaven la màquina decorada per tal que es pogués posar l'electrònica i el programari, i fer les comprovacions pertinents abans de la seva inauguració per la Festa Major de Sants. Es van fer dues sessions més per instal·lar comandaments i botons, ventiladors, font d'alimentació, altaveus, i programar l'ordinador que va dins de la màquina. Vam instal·lar una Debian com a sistema operatiu i un Midori com a navegador. El programa que possibilita el menú ens l'hem inventat.
![](1907-electronica-collage.png)
Se n'han fet dues presentacions: una per la Festa Major de Sants, el 30 d'agost de 2019 i una altra per la primera conferència internacional Snap!, a Heildelberg (Alemanya), el 22 de setembre de 2019.
Al setembre i al novembre la comissió de tecnologia i el Col·lectiu d'Artistes de Sants han organitzat tallers per aprendre a programar amb Snap!. I [a l'octubre va venir Betevé](https://beteve.cat/ciencia-i-tecnologia/maquina-snap-arcade-programari-lliure-lleialtat-santsenca/) a conèixer la maquineta! D'altra banda, durant el curs 2019-2020 es col·labora amb l'Institut Lluís Vives per crear projectes per a la maquineta.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment