Commit 1e11740a authored by lleialtec's avatar lleialtec Committed by GitSync

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent e66b7371
......@@ -4,7 +4,7 @@ media_order: 'presentacio-collage.png,maquineta-collage-lcl.png,maquineta-decora
published: true
---
La primera màquina va ser un encàrrec del Centre Cívic Pere Quart del barri de Les Corts de Barcelona. Es va proposar coordinar el disseny amb algun col·lectiu del barri per tal que dissenyés la carcassa en homenatge a Joan Oliver / Pere Quart. El centre es va posar en contacte amb l'Escola Joso però el disseny proposat no acabava d'encaixar, així que des del centre van buscar a un artista a qui van encarregar el disseny de la carcassa.
La primera màquina va ser un encàrrec del Centre Cívic Pere Quart del barri de Les Corts de Barcelona. Es va proposar coordinar el disseny amb algun col·lectiu del barri per tal que dissenyés la carcassa en homenatge a Joan Oliver / Pere Quart. El centre es va posar en contacte amb una escola de disseny però la proposta no acabava d'encaixar, així que des del centre van buscar a un artista a qui van encarregar el disseny de la carcassa.
![](maquineta-decoracio-collage.png)
Es va pensar a l'estiu, es va construir a la tardor i es va presentar a l'hivern, exactament el 8 de gener de 2018. De gener a març es va programar un curset per aprendre a programar videojocs amb l'objectiu de pujar a la màquina els jocs creats. Al final, però, no es van enviar jocs per pujar i van quedar els que hi havíem pujat.
![](maquineta-collage-lcl.png)
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment