Commit 1d3a3526 authored by lleialtec's avatar lleialtec Committed by GitSync

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent d6329bd5
......@@ -14,7 +14,7 @@ Un Bestiari és una obra de tradició medieval que recull bèsties i monstres ex
![](maquineta-collage-lcl.png)
La Snap!Arcade de Pere Quart es va pensar a l'estiu, es va construir a la tardor i es va presentar a l'hivern, exactament el **8 de gener de 2018**. De gener a març es va programar un curset per aprendre a programar videojocs amb l'objectiu de pujar a la màquina els jocs creats.
Al final, però, no es van enviar jocs per pujar i van quedar els que, juntament amb el projecte de presentació de la màquina, hi havíem pujat: el [Cave](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=cave), el Jumpy Kitten (en reparació), el [Tron](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=Tron), el [Pong](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=Pong). Aquí, un parell d'imatges de la presentació.
Al final, però, no es van enviar jocs per pujar i van quedar els que, juntament amb el [projecte de presentació](https://snap.berkeley.edu/project?user=gamificat&project=arcade-1-llantia-oliver) de la màquina, hi havíem pujat: el [Cave](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=cave), el Jumpy Kitten (en reparació), el [Tron](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=Tron), el [Pong](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=Pong). Aquí, un parell d'imatges de la presentació.
![](presentacio-collage.png)
Si trobeu interessant el projecte, us convidem a crear-vos la vostra, a contactar-nos o a fer-ne difusió a les xarxes socials amb l'etiqueta **#SnapArcade**.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment