Commit 15846864 authored by lleialtec's avatar lleialtec Committed by GitSync

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 40d88572
......@@ -26,4 +26,4 @@ A la màquina Snap!Arcade també hi podem posar projectes per a gaudir-ne **dues
[Explora](https://snap.berkeley.edu/explore) tots els projectes de Snap! a la seva comunitat. Allà podràs crear un compte per desar els teus projectes al núvol de Snap!, que així com el seu llenguatge té **llicència lliure AGPL**. Si vols instal·lar Snap! en local per no dependre d'Internet per programar els teus projectes, [descarrega el programa](https://github.com/jmoenig/Snap) al teu ordinador des del compte d'en Jens, un dels seus creadors. No cal instal·lar res, només cal descomprimir l'arxiu descarregat. Un cop a dins la carpeta descomprimida, busca l'arxiu anomenat **"index.html"** i fes-hi doble clic al damunt: Snap! s'executarà al teu navegador. Pim pam, així de fàcil!
Si vols exemples de projectes ben diversos, fes una ullada al [document d'exemples](https://snap.berkeley.edu/SnapExamples.pdf). El document és en anglès però un cop a dins dels projectes d'exemple podem **canviar l'idioma** per entendre com funcionen. El llenguatge Snap! està traduït a una pila d'idiomes, entre ells, el català, així que a diferència d'altres llenguatges no-visuals com Python o Java, els llenguatges de programació visual com Snap! fomenten les llengües minoritàries. A més, no cal compilar-los perquè s'executen en temps real; i no tenen sintaxi, amb el que l'aprenentatge del llenguatge no es dificulta per foteses com punts i coma, com passa amb la sintaxi dels llenguatges visuals. Crea els teus projectes amb [Snap!](https://snap.berkeley.edu/)
Si vols exemples de projectes ben diversos, fes una ullada al [document d'exemples](https://snap.berkeley.edu/SnapExamples.pdf). El document és en anglès però un cop a dins dels projectes d'exemple podem **canviar l'idioma** per entendre com funcionen. El llenguatge Snap! està traduït a una pila d'idiomes, entre ells, el català, així que a diferència d'altres llenguatges no-visuals com Python o Java, els llenguatges de programació visual com Snap! fomenten les llengües minoritàries. A més, no cal compilar-los perquè s'executen **en temps real**; i no tenen sintaxi, amb el que l'aprenentatge del llenguatge no es dificulta per foteses com punts i coma, com passa amb la sintaxi dels llenguatges visuals. Crea els teus projectes amb [Snap!](https://snap.berkeley.edu/)
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment