Commit 10a72a8c authored by lleialtec's avatar lleialtec Committed by GitSync

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 52b664ef
......@@ -14,9 +14,10 @@ Un Bestiari és una obra de tradició medieval que recull bèsties i monstres ex
![](maquineta-collage-lcl.png)
La Snap!Arcade de Pere Quart es va pensar a l'estiu, es va construir a la tardor i es va presentar a l'hivern, exactament el **8 de gener de 2018**. De gener a març es va programar un curset per aprendre a programar videojocs amb l'objectiu de pujar a la màquina els jocs creats. Al final, però, no es van enviar jocs per pujar i van quedar els que, juntament amb el projecte de presentació de la màquina, hi havíem pujat: el [Cave](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=cave), el Jumpy Kitten (en reparació), el [Tron](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=Tron), el [Pong](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=Pong). Aquí, un parell d'imatges de la presentació de la Snap!Arcade al Centre Cívic Pere Quart:
![](presentacio-collage.png)
El projecte de presentació és [mig historieta, mig videojoc](https://snap.berkeley.edu/project?user=gamificat&project=arcade-1-llantia-oliver). La història arrenca amb un ninot que representa a en Joan Oliver: troba i frega una llàntia, i se li apareix una geni per concedir-li un desig. Oliver demana una màquina arcade i hi va a espategar a dins. Un cop el literat és dins la màquina va a buscar a un col·lega seu (Pere Calders) i comença el joc. Plouen _marcianus_ (space invaders) que resten vides. El ninot de l'Oliver pot llençar barrets per eliminar _marcianitus_; i el de Calders, llibres. És un joc curt, per a dues jugadores, i guanya el ninot del literat que resisteix més estona la pluja de _marcianus_. I hi ha una **drecera** per si es vol saltar la historieta de la llàntia: si es prem qualsevol tecla en qualsevol moment, anem directament al joc. Aquí unes captures:
El projecte de presentació és [mig historieta, mig videojoc](https://snap.berkeley.edu/project?user=gamificat&project=arcade-1-llantia-oliver). La història arrenca amb un ninot que representa a en Joan Oliver: troba i frega una llàntia, i se li apareix una geni per concedir-li un desig. Oliver demana una màquina arcade i hi va a espategar a dins. Un cop el literat és dins la màquina va a buscar a un col·lega seu (Pere Calders) i comença el joc. Plouen _marcianus_ (space invaders) que resten vides. El ninot de l'Oliver pot llençar barrets per eliminar _marcianitus_; i el de Calders, llibres. És un joc curt, per a dues jugadores, i guanya el ninot del literat que resisteix més estona la pluja de _marcianus_.
![](snaparcade-introduccio-collage-lleuger.png)
Si juguem a l'ordinador i no a la Snap!Arcade, hem de jugar amb les lletres del teclat: l'Oliver es mou amb la tecla A i D, i dispara amb la R; i el Calders, es mou amb la J i la L, i dispara amb la Y. I hi ha una **drecera** per si es vol saltar la historieta de la llàntia: si es prem qualsevol tecla en qualsevol moment, anem directament al joc. Aquí unes captures:
Si trobeu interessant el projecte, us convidem a crear-vos la vostra, a contactar-nos o a fer-ne difusió a les xarxes socials amb l'etiqueta **#SnapArcade**.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment