Commit 0bcd0b07 authored by lleialtec's avatar lleialtec Committed by GitSync

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 10a72a8c
......@@ -16,7 +16,7 @@ La Snap!Arcade de Pere Quart es va pensar a l'estiu, es va construir a la tardor
![](presentacio-collage.png)
El projecte de presentació és [mig historieta, mig videojoc](https://snap.berkeley.edu/project?user=gamificat&project=arcade-1-llantia-oliver). La història arrenca amb un ninot que representa a en Joan Oliver: troba i frega una llàntia, i se li apareix una geni per concedir-li un desig. Oliver demana una màquina arcade i hi va a espategar a dins. Un cop el literat és dins la màquina va a buscar a un col·lega seu (Pere Calders) i comença el joc. Plouen _marcianus_ (space invaders) que resten vides. El ninot de l'Oliver pot llençar barrets per eliminar _marcianitus_; i el de Calders, llibres. És un joc curt, per a dues jugadores, i guanya el ninot del literat que resisteix més estona la pluja de _marcianus_.
![](snaparcade-introduccio-collage-lleuger.png)
Si juguem a l'ordinador i no a la Snap!Arcade, hem de jugar amb les lletres del teclat: l'Oliver es mou amb la tecla A i D, i dispara amb la R; i el Calders, es mou amb la J i la L, i dispara amb la Y. I hi ha una **drecera** per si es vol saltar la historieta de la llàntia: si es prem qualsevol tecla en qualsevol moment, anem directament al joc. Aquí unes captures:
Si juguem a l'ordinador i no a la Snap!Arcade, hem de jugar amb les lletres del teclat: l'Oliver es mou amb la tecla A i D, i dispara amb la R; i el Calders, es mou amb la J i la L, i dispara amb la Y. I hi ha una **drecera** per si es vol saltar la historieta de la llàntia: si es prem qualsevol tecla en qualsevol moment, anem directament al joc.
Si trobeu interessant el projecte, us convidem a crear-vos la vostra, a contactar-nos o a fer-ne difusió a les xarxes socials amb l'etiqueta **#SnapArcade**.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment