E

errbot-rethinkdb-storage

RethinkDB storage for ErrBot