Commit d7115715 authored by Aldo's avatar Aldo 🐛

klaar voor connectie DB

parent de2c3f67
/vendor/
/node_modules/
/semantic/
\ No newline at end of file
vendor/
node_modules/
semantic/
\ No newline at end of file
-- MySQL Workbench Forward Engineering
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
-- -----------------------------------------------------
-- Schema pizza
-- -----------------------------------------------------
-- Pizza schema voor eindoefening PHP
-- -----------------------------------------------------
-- Schema pizza
--
-- Pizza schema voor eindoefening PHP
-- -----------------------------------------------------
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `pizza` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin ;
USE `pizza` ;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Plaats`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Plaats` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Plaats` (
`idPlaats` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`postcode` VARCHAR(10) NOT NULL,
`plaats` VARCHAR(45) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idPlaats`))
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Account`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Account` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Account` (
`idAccount` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`naam` VARCHAR(45) NULL,
`voornaam` VARCHAR(45) NOT NULL,
`adres` VARCHAR(45) NOT NULL,
`huisnummer` VARCHAR(45) NOT NULL,
`telefoonnummer` VARCHAR(45) NULL,
`email` VARCHAR(45) NOT NULL,
`wachtwoord` CHAR(128) NOT NULL,
`geboortedatum` DATE NOT NULL,
`idPlaats` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idAccount`),
INDEX `fk_Account_Plaats1_idx` (`idPlaats` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Account_Plaats1`
FOREIGN KEY (`idPlaats`)
REFERENCES `pizza`.`Plaats` (`idPlaats`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Status`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Status` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Status` (
`idStatus` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`naam` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT 'Als de status admin is, dan kan er verder gecontroleerd worden aan welk bedrijf, of bedrijven ingelogd persoon gekoppeld is',
`omschrijving` VARCHAR(45) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idStatus`))
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`StatusLijn`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`StatusLijn` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`StatusLijn` (
`idAccount` INT NOT NULL,
`idStatus` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idAccount`, `idStatus`),
INDEX `fk_StatusLijn_Status1_idx` (`idStatus` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_StatusLijn_Account1`
FOREIGN KEY (`idAccount`)
REFERENCES `pizza`.`Account` (`idAccount`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_StatusLijn_Status1`
FOREIGN KEY (`idStatus`)
REFERENCES `pizza`.`Status` (`idStatus`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Bedrijf`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Bedrijf` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Bedrijf` (
`idBedrijf` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`bedrijfnaam` VARCHAR(45) NOT NULL,
`adres` VARCHAR(45) NOT NULL,
`huisnummer` VARCHAR(45) NOT NULL,
`telefoonnummer` VARCHAR(45) NOT NULL,
`idPlaats` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idBedrijf`),
INDEX `fk_Bedrijf_Plaats1_idx` (`idPlaats` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Bedrijf_Plaats1`
FOREIGN KEY (`idPlaats`)
REFERENCES `pizza`.`Plaats` (`idPlaats`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`LeverLijn`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`LeverLijn` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`LeverLijn` (
`idBedrijf` INT NOT NULL,
`idPlaats` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idBedrijf`, `idPlaats`),
INDEX `fk_LeverLijn_Plaats1_idx` (`idPlaats` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_LeverLijn_Bedrijf1`
FOREIGN KEY (`idBedrijf`)
REFERENCES `pizza`.`Bedrijf` (`idBedrijf`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_LeverLijn_Plaats1`
FOREIGN KEY (`idPlaats`)
REFERENCES `pizza`.`Plaats` (`idPlaats`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`BedrijfLijn`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`BedrijfLijn` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`BedrijfLijn` (
`idStatus` INT NOT NULL,
`idBedrijf` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idStatus`, `idBedrijf`),
INDEX `fk_BedrijfLijn_Bedrijf1_idx` (`idBedrijf` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_BedrijfLijn_Status1`
FOREIGN KEY (`idStatus`)
REFERENCES `pizza`.`Status` (`idStatus`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_BedrijfLijn_Bedrijf1`
FOREIGN KEY (`idBedrijf`)
REFERENCES `pizza`.`Bedrijf` (`idBedrijf`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Samenstelling`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Samenstelling` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Samenstelling` (
`idSamenstelling` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`naam` VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT 'Vlees, vis, glutten,vegie, kip',
`calorieën` VARCHAR(45) NULL,
PRIMARY KEY (`idSamenstelling`))
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Formaat`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Formaat` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Formaat` (
`idFormaat` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`idSamenstelling` INT NULL,
`naam` VARCHAR(45) NOT NULL,
`prijs` DECIMAL NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idFormaat`),
INDEX `fk_Formaat_Samenstelling1_idx` (`idSamenstelling` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Formaat_Samenstelling1`
FOREIGN KEY (`idSamenstelling`)
REFERENCES `pizza`.`Samenstelling` (`idSamenstelling`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Bodem`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Bodem` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Bodem` (
`idBodem` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`idSamenstelling` INT NULL,
`prijs` DECIMAL NOT NULL,
`naam` VARCHAR(45) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idBodem`),
INDEX `fk_Bodem_Samenstelling1_idx` (`idSamenstelling` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Bodem_Samenstelling1`
FOREIGN KEY (`idSamenstelling`)
REFERENCES `pizza`.`Samenstelling` (`idSamenstelling`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Saus`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Saus` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Saus` (
`idSaus` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`idSamenstelling` INT NULL,
`naam` VARCHAR(45) NOT NULL,
`prijs` DECIMAL NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idSaus`),
INDEX `fk_Saus_Samenstelling1_idx` (`idSamenstelling` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Saus_Samenstelling1`
FOREIGN KEY (`idSamenstelling`)
REFERENCES `pizza`.`Samenstelling` (`idSamenstelling`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Product`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Product` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Product` (
`idProduct` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`naam` VARCHAR(20) NOT NULL,
`omschrijving` VARCHAR(140) NOT NULL,
`idFormaat` INT NOT NULL,
`idBodem` INT NOT NULL,
`idSaus` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idProduct`),
INDEX `fk_Product_Formaat1_idx` (`idFormaat` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Product_Bodem1_idx` (`idBodem` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Product_Saus1_idx` (`idSaus` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Product_Formaat1`
FOREIGN KEY (`idFormaat`)
REFERENCES `pizza`.`Formaat` (`idFormaat`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Product_Bodem1`
FOREIGN KEY (`idBodem`)
REFERENCES `pizza`.`Bodem` (`idBodem`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Product_Saus1`
FOREIGN KEY (`idSaus`)
REFERENCES `pizza`.`Saus` (`idSaus`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Ingredient`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Ingredient` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Ingredient` (
`idIngredient` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`idSamenstelling` INT NULL,
`naam` VARCHAR(45) NOT NULL,
`prijs` DECIMAL NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idIngredient`),
INDEX `fk_Ingredient_Samenstelling1_idx` (`idSamenstelling` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Ingredient_Samenstelling1`
FOREIGN KEY (`idSamenstelling`)
REFERENCES `pizza`.`Samenstelling` (`idSamenstelling`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`ProductLijn`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`ProductLijn` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`ProductLijn` (
`idBedrijf` INT NOT NULL,
`idProduct` INT NOT NULL,
`beschikbaar` TINYBLOB NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idBedrijf`, `idProduct`),
INDEX `fk_Bedrijf_has_Product_Product1_idx` (`idProduct` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Bedrijf_has_Product_Bedrijf1_idx` (`idBedrijf` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Bedrijf_has_Product_Bedrijf1`
FOREIGN KEY (`idBedrijf`)
REFERENCES `pizza`.`Bedrijf` (`idBedrijf`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Bedrijf_has_Product_Product1`
FOREIGN KEY (`idProduct`)
REFERENCES `pizza`.`Product` (`idProduct`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`IngridientLijn`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`IngridientLijn` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`IngridientLijn` (
`idIngredient` INT NOT NULL,
`idProduct` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idIngredient`, `idProduct`),
INDEX `fk_Ingredient_has_Product_Product1_idx` (`idProduct` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Ingredient_has_Product_Ingredient1_idx` (`idIngredient` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Ingredient_has_Product_Ingredient1`
FOREIGN KEY (`idIngredient`)
REFERENCES `pizza`.`Ingredient` (`idIngredient`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Ingredient_has_Product_Product1`
FOREIGN KEY (`idProduct`)
REFERENCES `pizza`.`Product` (`idProduct`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Bestelling`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Bestelling` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Bestelling` (
`idBestelling` INT NOT NULL,
`idAccount` INT NOT NULL,
`bestelTijd` DATETIME NOT NULL,
`leveringsTijd` DATETIME NOT NULL,
`mededeling` VARCHAR(240) NULL,
`idBedrijf` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idBestelling`),
INDEX `fk_Bestelling_Account1_idx` (`idAccount` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Bestelling_Bedrijf1_idx` (`idBedrijf` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Bestelling_Account1`
FOREIGN KEY (`idAccount`)
REFERENCES `pizza`.`Account` (`idAccount`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Bestelling_Bedrijf1`
FOREIGN KEY (`idBedrijf`)
REFERENCES `pizza`.`Bedrijf` (`idBedrijf`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Openingsdag`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Openingsdag` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Openingsdag` (
`idOpeningsdag` INT NOT NULL,
`naam` VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT 'maandag = 1\nzondag = 7\nfeestdag = 8',
PRIMARY KEY (`idOpeningsdag`),
UNIQUE INDEX `naam_UNIQUE` (`naam` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Openingsuur`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Openingsuur` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Openingsuur` (
`idOpeningsuur` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`van` TIME NOT NULL,
`tot` TIME NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idOpeningsuur`))
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`OpeningsuurLijn`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`OpeningsuurLijn` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`OpeningsuurLijn` (
`idOpeningsuur` INT NOT NULL,
`idOpeningsdag` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idOpeningsuur`, `idOpeningsdag`),
INDEX `fk_Openingsuur_has_Openingsdag_Openingsdag1_idx` (`idOpeningsdag` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Openingsuur_has_Openingsdag_Openingsuur1_idx` (`idOpeningsuur` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Openingsuur_has_Openingsdag_Openingsuur1`
FOREIGN KEY (`idOpeningsuur`)
REFERENCES `pizza`.`Openingsuur` (`idOpeningsuur`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Openingsuur_has_Openingsdag_Openingsdag1`
FOREIGN KEY (`idOpeningsdag`)
REFERENCES `pizza`.`Openingsdag` (`idOpeningsdag`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`OpeningsdagLijn`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`OpeningsdagLijn` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`OpeningsdagLijn` (
`idBedrijf` INT NOT NULL,
`idOpeningsdag` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idBedrijf`, `idOpeningsdag`),
INDEX `fk_Bedrijf_has_Openingsdag_Openingsdag1_idx` (`idOpeningsdag` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Bedrijf_has_Openingsdag_Bedrijf1_idx` (`idBedrijf` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Bedrijf_has_Openingsdag_Bedrijf1`
FOREIGN KEY (`idBedrijf`)
REFERENCES `pizza`.`Bedrijf` (`idBedrijf`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Bedrijf_has_Openingsdag_Openingsdag1`
FOREIGN KEY (`idOpeningsdag`)
REFERENCES `pizza`.`Openingsdag` (`idOpeningsdag`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`Promoties`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`Promoties` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`Promoties` (
`idPromoties` INT NOT NULL,
`naam` VARCHAR(45) NOT NULL,
`omschrijving` VARCHAR(140) NULL,
`code` VARCHAR(45) NULL,
`idProduct` INT NULL,
PRIMARY KEY (`idPromoties`),
INDEX `fk_Promoties_Product1_idx` (`idProduct` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Promoties_Product1`
FOREIGN KEY (`idProduct`)
REFERENCES `pizza`.`Product` (`idProduct`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
-- -----------------------------------------------------
-- Table `pizza`.`PromotieLijn`
-- -----------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `pizza`.`PromotieLijn` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pizza`.`PromotieLijn` (
`idBedrijf` INT NOT NULL,
`idPromoties` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idBedrijf`, `idPromoties`),
INDEX `fk_Bedrijf_has_Promoties_Promoties1_idx` (`idPromoties` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Bedrijf_has_Promoties_Bedrijf1_idx` (`idBedrijf` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_Bedrijf_has_Promoties_Bedrijf1`
FOREIGN KEY (`idBedrijf`)
REFERENCES `pizza`.`Bedrijf` (`idBedrijf`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Bedrijf_has_Promoties_Promoties1`
FOREIGN KEY (`idPromoties`)
REFERENCES `pizza`.`Promoties` (`idPromoties`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
-- -----------------------------------------------------
-- Data for table `pizza`.`Plaats`
-- -----------------------------------------------------
START TRANSACTION;
USE `pizza`;
INSERT INTO `pizza`.`Plaats` (`idPlaats`, `postcode`, `plaats`) VALUES (DEFAULT, '9000', 'Gent');
COMMIT;
-- -----------------------------------------------------
-- Data for table `pizza`.`Status`
-- -----------------------------------------------------
START TRANSACTION;
USE `pizza`;
INSERT INTO `pizza`.`Status` (`idStatus`, `naam`, `omschrijving`) VALUES (DEFAULT, 'admin', 'Kan aanpassingen doen aan bedrijf');
INSERT INTO `pizza`.`Status` (`idStatus`, `naam`, `omschrijving`) VALUES (DEFAULT, 'klant', 'Kan aankopen doen');
COMMIT;
......@@ -85,8 +85,7 @@ Contactinfo, wie zijn wij, voorwaarden, gastenboek, review van pizza x
* verschillende kortingsbonnen (veld bij ``Afrekenen``)
* maar 1 keer te gebruiken per account
* korting pas bij voorwaarden
* vanaf totaal van €20
*
* vanaf totaal van €2
......@@ -95,3 +94,11 @@ Contactinfo, wie zijn wij, voorwaarden, gastenboek, review van pizza x
### Aanpassingen:
* Eventueel leveringsadres?
------
## Werkwijze
* ``git init``
* ``npm init`` (in ``www``)
* ``composer init``
* ``npm i gulp -D``
{
"name": "aldo-f/pizza",
"require": {
"twig/twig": "^2.9"
},
"authors": [
{
"name": "Aldo",
"email": "aldo.fieuw@gmail.com"
}
]
}
{
"_readme": [
"This file locks the dependencies of your project to a known state",
"Read more about it at https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md#installing-dependencies",
"This file is @generated automatically"
],
"content-hash": "96f09277d53af1eb1930caa30246cb0a",
"packages": [
{
"name": "symfony/polyfill-ctype",
"version": "v1.11.0",
"source": {
"type": "git",
"url": "https://github.com/symfony/polyfill-ctype.git",
"reference": "82ebae02209c21113908c229e9883c419720738a"
},
"dist": {
"type": "zip",
"url": "https://api.github.com/repos/symfony/polyfill-ctype/zipball/82ebae02209c21113908c229e9883c419720738a",
"reference": "82ebae02209c21113908c229e9883c419720738a",
"shasum": ""
},
"require": {
"php": ">=5.3.3"
},
"suggest": {
"ext-ctype": "For best performance"
},
"type": "library",
"extra": {
"branch-alias": {
"dev-master": "1.11-dev"
}
},
"autoload": {
"psr-4": {
"Symfony\\Polyfill\\Ctype\\": ""
},
"files": [
"bootstrap.php"
]
},
"notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
"license": [
"MIT"
],
"authors": [
{
"name": "Symfony Community",
"homepage": "https://symfony.com/contributors"
},
{
"name": "Gert de Pagter",
"email": "BackEndTea@gmail.com"
}
],
"description": "Symfony polyfill for ctype functions",