Commit 603ddd84 authored by Tino Goratsch's avatar Tino Goratsch
Browse files

use a fork of the rich-filemanager to improve the security

parent a8465974
Pipeline #45328271 failed with stages
in 1 minute and 22 seconds
......@@ -9,8 +9,8 @@
"ERROR_COPYING_DIRECTORY": "حدث خطا اثناء نسخ الدليل %s إلى %s.",
"ERROR_COPYING_FILE": "حدث خطا اثناء نسخ الملف %s إلى %s.",
"ERROR_CREATING_ZIP": "خطا في إنشاء أرشيف Zip",
"ERROR_DELETING_FILE": "Error while deleting the file %s",
"ERROR_DELETING_DIRECTORY": "Error while deleting the directory %s",
"ERROR_DELETING_FILE": "خطأ اثناء حذف الملف %s",
"ERROR_DELETING_DIRECTORY": "خطأ اثناء حذف الدليل %s",
"ERROR_EXTRACTING_FILE": "خطأ في استخراج العناصر من الأرشيف",
"ERROR_OPENING_FILE": "خطا في فتح الملف.",
"ERROR_MOVING_DIRECTORY": "خطأ اثناء نقل الدليل %s إلى %s.",
......@@ -30,9 +30,9 @@
"FORBIDDEN_CHANGE_EXTENSION": "غير مسموح لك بتغيير لاحقة الملف.",
"FORBIDDEN_NAME": "الاسم ممنوع '%s'.",
"INVALID_ACTION": "اجراء غير صالح.",
"INVALID_DIRECTORY_PATH": "Directory path '%s' is invalid.",
"INVALID_FILE_PATH": "File path '%s' is invalid.",
"INVALID_SYMLINK_PATH": "Symbolic link '%s' has invalid target path.",
"INVALID_DIRECTORY_PATH": "مسار الدليل '%s' غير صالح.",
"INVALID_FILE_PATH": "مسار الملف '%s' غير صالح.",
"INVALID_SYMLINK_PATH": "يحتوي الرابط اللين '%s' على مسار هدف غير صالح.",
"INVALID_FILE_TYPE": "نوع الملف غير مسموح به.",
"INVALID_FILE_UPLOAD": "تحميل ملف غير صالح.",
"INVALID_VAR": "var غير صالح %s.",
......@@ -111,8 +111,8 @@
"prompt_move_multiple": "نقل %s عناصر إلى...",
"search": "بحث",
"search_reset": "إعادة تعيين",
"search_results": "Search results",
"search_string_empty": "Search string is empty",
"search_results": "نتائج البحث",
"search_string_empty": "جملة البحث فارغة",
"size": "الحجم",
"successful_added_file": "تمت إضافة ملف/ملفات جديدة بنجاح.",
"successful_added_folder": "تمت إضافة المجلد الجديد بنجاح.",
......
......@@ -9,8 +9,8 @@
"ERROR_COPYING_DIRECTORY": "خطایی در رونوشت پوشه ی %s به %s وجود دارد.",
"ERROR_COPYING_FILE": "خطایی هنگام رونوشت فایل %s به %s وجود دارد.",
"ERROR_CREATING_ZIP": "خطایی در فشرده سازی رویداده است",
"ERROR_DELETING_FILE": "Error while deleting the file %s",
"ERROR_DELETING_DIRECTORY": "Error while deleting the directory %s",
"ERROR_DELETING_FILE": "خطا هنگام حذف فایل %s",
"ERROR_DELETING_DIRECTORY": "خطا در هنگام حذف پوشه‌ی %s",
"ERROR_EXTRACTING_FILE": "خطایی در بازکردن فایل فشرده شدن وجود دارد",
"ERROR_OPENING_FILE": "خطایی در بازکردن فایل بوجود امده.",
"ERROR_MOVING_DIRECTORY": "خطایی هنگام انتقال پوشه ی %s به %s رخ داده است.",
......@@ -30,9 +30,9 @@
"FORBIDDEN_CHANGE_EXTENSION": "شما مجاز به تغییر فرمت فایل نیستید.",
"FORBIDDEN_NAME": "نامگذاری '%s' غیرمجاز است.",
"INVALID_ACTION": "عملیات نامعتبر.",
"INVALID_DIRECTORY_PATH": "Directory path '%s' is invalid.",
"INVALID_FILE_PATH": "File path '%s' is invalid.",
"INVALID_SYMLINK_PATH": "Symbolic link '%s' has invalid target path.",
"INVALID_DIRECTORY_PATH": "آدرس پوشه‌ی '%s' نامعتبر است.",
"INVALID_FILE_PATH": "آدرس فایل '%s' نامعتبر است.",
"INVALID_SYMLINK_PATH": "سیملینک '%s' به یک آدرس نامعتبر متصل است.",
"INVALID_FILE_TYPE": "نوع فایل قابل قبول نمیباشد.",
"INVALID_FILE_UPLOAD": "آپلود فایل نامعتبر است.",
"INVALID_VAR": "مقدار %s نامعتبر است.",
......
{
"ALLOWED_FILE_TYPE": "De volgende bestandtypes zijn toegestaan: %s",
"AUTHORIZATION_REQUIRED": "Kies eerst een dossier.",
"AUTHORIZATION_REQUIRED": "U bent niet gemachtigd om de filemanager te gebruiken.",
"DIRECTORY_ALREADY_EXISTS": "De map '%s' bestaat al.",
"DIRECTORY_EMPTY": "De map '%s' is leeg.",
"DIRECTORY_NOT_EXIST": "De map %s bestaat niet.",
......
......@@ -2,56 +2,56 @@
"ALLOWED_FILE_TYPE": "Dozwolone są tylko następujące rozszerzenia: %s",
"AUTHORIZATION_REQUIRED": "Nie jesteś upoważniony do używania menadżera plików.",
"DIRECTORY_ALREADY_EXISTS": "Lokalizacja '%s' już istnieje.",
"DIRECTORY_EMPTY": "The directory '%s' is empty.",
"DIRECTORY_EMPTY": "Folder '%s' jest pusty.",
"DIRECTORY_NOT_EXIST": "Lokalizacja %s nie istnieje.",
"DISALLOWED_FILE_TYPE": "Następujące rozszerzenia plików są niedozwolone: %s",
"ERROR_CONFIG_FILE": "Error in the configuration file: %s",
"ERROR_COPYING_DIRECTORY": "Error while copying the directory %s to %s.",
"ERROR_COPYING_FILE": "Error while copying the file %s to %s.",
"ERROR_CONFIG_FILE": "Błąd w pliku konfiguracyjnym: %s",
"ERROR_COPYING_DIRECTORY": "Wystąpił błąd w trakcie kopiowania folderu %s do %s.",
"ERROR_COPYING_FILE": "Błąd w trakcie kopiowania pliku %s do %s.",
"ERROR_CREATING_ZIP": "Wystąpił błąd w trakcie tworzenia archiwum Zip",
"ERROR_DELETING_FILE": "Error while deleting the file %s",
"ERROR_DELETING_DIRECTORY": "Error while deleting the directory %s",
"ERROR_EXTRACTING_FILE": "Error extracting items from archive",
"ERROR_DELETING_FILE": "Wystąpił błąd w trakcie usuwania pliku %s",
"ERROR_DELETING_DIRECTORY": "Wystąpił błąd w trakcie usuwania folderu %s",
"ERROR_EXTRACTING_FILE": "Wystąpił błąd w trakcie pozyskiwania pliku z archiwum",
"ERROR_OPENING_FILE": "Wystąpił błąd w trakcie otwierania pliku.",
"ERROR_MOVING_DIRECTORY": "Error while moving the directory %s to %s.",
"ERROR_MOVING_FILE": "Error while moving the file %s to %s.",
"ERROR_MOVING_DIRECTORY": "Wystąpił błąd w trakcie przenoszenia folderu %s do %s.",
"ERROR_MOVING_FILE": "Wystąpił błąd w trakcie przenoszenia pliku %s do %s.",
"ERROR_RENAMING_DIRECTORY": "Nie udało się zmienić lokalizacji z %s na %s.",
"ERROR_RENAMING_FILE": "Nie udało się zmienić nazwy pliku z %s na %s.",
"ERROR_SAVING_FILE": "Wystąpił błąd w trakcie zapisu pliku.",
"ERROR_SERVER": "Server error.",
"ERROR_SERVER": "Błąd serwera.",
"ERROR_UPLOADING_FILE": "Wystąpił błąd podczas wgrywania pliku.",
"ERROR_WRITING_PERM": "Nie masz praw do zapisu tego pliku.",
"FILE_ALREADY_EXISTS": "Plik '%s' już istnieje.",
"FILE_DOES_NOT_EXIST": "Plik %s nie istnieje.",
"FILE_EMPTY": "The file is empty",
"FORBIDDEN_ACTION_DIR": "Unable to perform action. Forbidden for directories.",
"FORBIDDEN_ACTION_FILE": "Unable to perform action. Forbidden for files.",
"FILE_EMPTY": "Plik jest pusty",
"FORBIDDEN_ACTION_DIR": "Wybrana akcja jest zabroniona dla folderów.",
"FORBIDDEN_ACTION_FILE": "Wybrana akcja jest zabroniona dla plików.",
"FORBIDDEN_CHAR_SLASH": "Użycie '/' jest zabronione w nazwie pliku lub katalogu.",
"FORBIDDEN_CHANGE_EXTENSION": "You are not allowed to change file extension.",
"FORBIDDEN_NAME": "Forbidden name '%s'.",
"FORBIDDEN_CHANGE_EXTENSION": "Brak uprawnień do zmiany rozszerzenia pliku.",
"FORBIDDEN_NAME": "Zabroniona nazwa '%s'.",
"INVALID_ACTION": "Niewłaściwa akcja.",
"INVALID_DIRECTORY_PATH": "Directory path '%s' is invalid.",
"INVALID_FILE_PATH": "File path '%s' is invalid.",
"INVALID_SYMLINK_PATH": "Symbolic link '%s' has invalid target path.",
"INVALID_DIRECTORY_PATH": "Ścieżka folderu '%s' jest nieprawidłowa.",
"INVALID_FILE_PATH": "Ścieżka pliku '%s' jest nieprawidłowa.",
"INVALID_SYMLINK_PATH": "Link symboliczny '%s' posiada niewłaściwą ścieżkę docelową.",
"INVALID_FILE_TYPE": "Niedozwolony typ pliku.",
"INVALID_FILE_UPLOAD": "Niewłaściwy plik.",
"INVALID_VAR": "Niewłaściwa zmienna %s.",
"NOT_FOUND_LANGUAGE_FILE": "Nie znaleziono pliku z tłumaczeniami.",
"NOT_FOUND_SYSTEM_MODULE": "System module \"%s\" not found.",
"NOT_FOUND_SYSTEM_MODULE": "Moduł systemowy \"%s\" nie został znaleziony.",
"MODE_ERROR": "Tryb wyświetlania błędów.",
"NOT_ALLOWED": "Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji.",
"NOT_ALLOWED_SYSTEM": "System permissions do not allow you to perform this action",
"STORAGE_SIZE_EXCEED": "Maximum storage size %s has been exceeded.",
"NOT_ALLOWED_SYSTEM": "Brak wymaganych uprawnień systemowych do wykonania tej akcji.",
"STORAGE_SIZE_EXCEED": "Przekroczono maksymalny rozmiar: %s.",
"UNABLE_TO_CREATE_DIRECTORY": "Brak możliwości utworzenia lokalizacji %s.",
"UNABLE_TO_OPEN_DIRECTORY": "Brak możliwości otwarcia lokalizacji %s.",
"UPLOAD_FILES_SMALLER_THAN": "Proszę użyć pliku mniejszego niż %s.",
"UPLOAD_IMAGES_ONLY": "Użyj pliku obrazkowego, inne typy plików nie są wspierane.",
"UPLOAD_IMAGES_TYPE_JPEG_GIF_PNG": "Proszę użyj plików obrazkowych w formacie JPEG, GIF lub PNG.",
"action_copy": "Copy",
"action_copy": "Kopiuj",
"action_delete": "Usuń",
"action_download": "Pobierz",
"action_extract": "Extract",
"action_move": "Move",
"action_extract": "Rozpakuj",
"action_move": "Przenieś",
"action_rename": "Zmień nazwę",
"action_replace": "Podmień plik",
"action_select": "Wybierz",
......@@ -59,18 +59,18 @@
"browse": "Przeglądaj...",
"cancel": "Anuluj",
"close": "Zamknij",
"clipboard_clear": "Clear",
"clipboard_clear_full": "Clear clipboard",
"clipboard_cleared": "Clipboard is cleared.",
"clipboard_copy": "Copy",
"clipboard_copy_full": "Copy selected",
"clipboard_cut": "Cut",
"clipboard_cut_full": "Cut selected",
"clipboard_empty": "Clipboard is empty.",
"clipboard_paste": "Paste",
"clipboard_paste_full": "Paste to the current folder",
"clipboard_clear": "Wyczyść",
"clipboard_clear_full": "Wyczyść schowek",
"clipboard_cleared": "Schowek wyczyszczony.",
"clipboard_copy": "Kopiuj",
"clipboard_copy_full": "Kopiuj zaznaczenie",
"clipboard_cut": "Wytnij",
"clipboard_cut_full": "Wytnij zaznaczenie",
"clipboard_empty": "Schowek jest pusty.",
"clipboard_paste": "Wklej",
"clipboard_paste_full": "Wklej do aktualnego folderu",
"confirm_delete": "Czy na pewno chcesz usunąć wybrany plik?",
"confirm_delete_multiple": "Are you sure you wish to delete %s items?",
"confirm_delete_multiple": "Czy na pewno chcesz usunąć %s pozycji?",
"copied": "URL skopiowany !",
"copy_to_clipboard": "Kopiuj do schowka",
"could_not_retrieve_folder": "Nie udało się otworzyć folderu.",
......@@ -82,13 +82,13 @@
"editor_edit": "Edytuj plik",
"editor_save": "Zapisz",
"editor_quit": "Opuść edytor",
"filter_audio": "Audio files",
"filter_archive": "Archives",
"filter_image": "Image files",
"filter_media": "Media files",
"filter_office": "Documents",
"filter_reset": "All files",
"filter_video": "Video files",
"filter_audio": "Audio",
"filter_archive": "Archiwa",
"filter_image": "Obrazy",
"filter_media": "Media",
"filter_office": "Dokumenty",
"filter_reset": "Wszystkie pliki",
"filter_video": "Wideo",
"grid_view": "Widok siatki.",
"help_move": "Użycie '../' jest zabronione. Aby dostać się do folderu roota, użyj '/'.",
"items": "pozycji",
......@@ -96,61 +96,61 @@
"loading_data": "Przesyłanie danych ...",
"modified": "Zmodyfikowano",
"name": "Nazwa",
"nav_home": "Go to root folder",
"nav_level_up": "Go to parent folder",
"nav_refresh": "Refresh file/folder",
"nav_home": "Przejdź do folderu bazowego",
"nav_level_up": "Przejdź do folderu nadrzędnego",
"nav_refresh": "Odśwież plik/folder",
"new_filename": "Wpisz nową nazwę. Nie używaj polskich znaków.",
"new_folder": "Nowy folder",
"no": "Nie",
"no_foldername": "Nie podano nazwy folderu.",
"of": "of",
"of": "z",
"parentfolder": "Folder nadrzędny",
"prompt_extract": "Extract to ...",
"prompt_extract": "Rozpakuj do ...",
"prompt_foldername": "Wpisz nazwę nowego folderu (nie używaj polskich znaków)",
"prompt_move": "Move to ...",
"prompt_move_multiple": "Move %s items to ...",
"prompt_move": "Przenieś do ...",
"prompt_move_multiple": "Przenieś %s pozycji do ...",
"search": "Szukaj",
"search_reset": "Reset",
"search_results": "Search results",
"search_string_empty": "Search string is empty",
"search_reset": "Przywróć ustawienia",
"search_results": "Wyniki wyszukiwania",
"search_string_empty": "Ciąg znaków do wyszukiwania jest pusty",
"size": "Rozmiar",
"successful_added_file": "Dodano nowy plik.",
"successful_added_folder": "Dodano nowy folder.",
"successful_copied": "Copy successful.",
"successful_copied": "Kopiowanie zakończono pomyślnie.",
"successful_delete": "Usunięto plik.",
"successful_edit": "Zaktualizowano zawartość pliku.",
"successful_extracted": "Successfully extracted.",
"successful_extracted": "Rozpakowywanie zakończono pomyślnie.",
"successful_moved": "Przesunięto plik.",
"successful_processed": "%s of %s items successfully processed.",
"successful_processed": "%s z %s pozycji zostało pomyślnie przetworzonych.",
"successful_rename": "Nazwa pliku została zmieniona.",
"successful_replace": "Pliki zostały zamienione.",
"summary_files": "Files",
"summary_folders": "Folders",
"summary_size": "Size",
"summary_title": "Storage summary",
"summary_files": "Pliki",
"summary_folders": "Foldery",
"summary_size": "Rozmiar",
"summary_title": "Podsumowanie",
"support_fm": "Filemanager jest darmowym oprogramowaniem, prosimy o wsparcie !",
"type": "Type",
"type": "Typ",
"unit_bytes": "bajtów",
"unit_gb": "gb",
"unit_kb": "kb",
"unit_mb": "mb",
"upload_action_abort": "Abort",
"upload_action_delete": "Delete",
"upload_action_abort": "Przerwij",
"upload_action_delete": "Usuń",
"upload_action_info": "Info",
"upload_action_resume": "Resume",
"upload_action_resume": "Wznów",
"upload_action_start": "Start",
"upload_aborted": "Uploading was aborted. File was not unloaded or partially unloaded.",
"upload_choose_file": "Select a file for upload.",
"upload_dropzone_message": "Drop files here to upload",
"upload_file_size_limit": "The file size limit (per file) is: %s",
"upload_file_too_big": "The file is too big.",
"upload_file_type_invalid": "You can't upload files of this type.",
"upload_files_number_limit": "Only %s simultaneous uploads are allowed.",
"upload_failed": "No files have been uploaded.",
"upload_failed_details": "Hover your mouse over a file in the queue to view detailed information.",
"upload_successful_file": "File uploaded successfully.",
"upload_successful_files": "All files uploaded successfully.",
"upload_partially": "Some files are failed during upload.",
"upload_aborted": "Wgrywanie przerwane. Plik nie został załadowany lub częściowo załadowany.",
"upload_choose_file": "Wybierz plik do wgrania.",
"upload_dropzone_message": "Upuść pliki aby wgrać.",
"upload_file_size_limit": "Limit rozmiaru pliku (na jeden plik) to: %s",
"upload_file_too_big": "Ten plik jest zbyt duży.",
"upload_file_type_invalid": "Nie możesz wgrywać plików tego typu.",
"upload_files_number_limit": "Dozwolone tylko %s jednoczesnych sesji wgrywania plików.",
"upload_failed": "Pliki nie zostały wgrane.",
"upload_failed_details": "Ustaw myszkę ponad plikiem w kolejce, aby zobaczyć informacje szczegółowe.",
"upload_successful_file": "Plik wgrany pomyślnie.",
"upload_successful_files": "Wszystkie pliki wgrane pomyślnie.",
"upload_partially": "Niektóre pliki nie zostały wgrane.",
"version": "wersja",
"yes": "Tak"
}
List of CodeMirror contributors. Updated before every release.
4oo4
4r2r
Aaron Brooks
Abdelouahab
Abe Fettig
Adam Ahmed
Adam King
Adam Particka
adanlobato
Adán Lobato
Adrian Aichner
Adrian Heine
Adrien Bertrand
aeroson
Ahmad Amireh
Ahmad M. Zawawi
ahoward
Akeksandr Motsjonov
Alasdair Smith
Alberto González Palomo
Alberto Pose
Albert Xing
Alexander Pavlov
Alexander Schepanovski
Alexander Shvets
Alexander Solovyov
Alexandre Bique
alexey-k
Alex Piggott
Aliaksei Chapyzhenka
Allen Sarkisyan
Ami Fischman
Amin Shali
Amin Ullah Khan
amshali@google.com
Amsul
amuntean
Amy
Ananya Sen
anaran
AndersMad
Anders Nawroth
Anderson Mesquita
Anders Wåglund
Andrea G
Andreas Reischuck
Andres Taylor
Andre von Houck
Andrew Cheng
Andrew Dassonville
Andrey Fedorov
Andrey Klyuchnikov
Andrey Lushnikov
Andrey Shchekin
Andy Joslin
Andy Kimball
Andy Li
Angelo
angelozerr
angelo.zerr@gmail.com
Ankit
Ankit Ahuja
Ansel Santosa
Anthony Dugois
anthonygego
Anthony Gégo
Anthony Grimes
Anton Kovalyov
Apollo Zhu
AQNOUCH Mohammed
Aram Shatakhtsyan
areos
Arnab Bose
Arsène von Wyss
Arthur Müller
Arun Narasani
as3boyan
asolove
atelierbram
AtomicPages LLC
Atul Bhouraskar
Aurelian Oancea
Axel Lewenhaupt
Barret Rennie
Basarat Ali Syed
Bastian Müller
belhaj
Bem Jones-Bey
benbro
Beni Cherniavsky-Paskin
Benjamin DeCoste
Benjamin Young
Ben Keen
Ben Miller
Ben Mosher
Bernhard Sirlinger
Bert Chang
Bharad
BigBlueHat
Billy Moon
binny
B Krishna Chaitanya
Blaine G
blukat29
boomyjee
borawjm
Brad Metcalf
Brandon Frohs
Brandon Wamboldt
Bret Little
Brett Zamir
Brian Grinstead
Brian Sletten
brrd
Bruce Mitchener
Bryan Massoth
Caitlin Potter
Calin Barbat
callodacity
Camilo Roca
Casey Klebba
Chad Jolly
Chandra Sekhar Pydi
Charles Skelton
Cheah Chu Yeow
Chris Coyier
Chris Ford
Chris Granger
Chris Houseknecht
Chris Lohfink
Chris Morgan
Chris Smith
Christian Gruen
Christian Oyarzun
Christian Petrov
Christopher Brown
Christopher Kramer
Christopher Mitchell
Christopher Pfohl
Chunliang Lyu
ciaranj
CodeAnimal
CodeBitt
coderaiser
Cole R Lawrence
ComFreek
Cristian Prieto
Curtis Gagliardi
dagsta
daines
Dale Jung
Dan Bentley
Dan Heberden
Daniel, Dao Quang Minh
Daniele Di Sarli
Daniel Faust
Daniel Huigens
Daniel Kesler
Daniel KJ
Daniel Neel
Daniel Parnell
Daniel Thwaites
Danila Malyutin
Danny Yoo
darealshinji
Darius Roberts
Dave Brondsema
Dave Myers
David Barnett
David H. Bronke
David Mignot
David Pathakjee
David Vázquez
David Whittington
deebugger
Deep Thought
Devin Abbott
Devon Carew
Dick Choi
dignifiedquire
Dimage Sapelkin
Dmitry Kiselyov
domagoj412
Dominator008
Domizio Demichelis
Doug Wikle
Drew Bratcher
Drew Hintz
Drew Khoury
Drini Cami
Dror BG
duralog
dwelle
eborden
edsharp
ekhaled
Elisée
Emmanuel Schanzer
Enam Mijbah Noor
Eric Allam
Erik Welander
eustas
Fabien Dubosson
Fabien O'Carroll
Fabio Zendhi Nagao
Faiza Alsaied
Fauntleroy
fbuchinger
feizhang365
Felipe Lalanne
Felix Raab
ficristo
Filip Noetzel
Filip Stollár
Filype Pereira
flack
Florian Felten
ForbesLindesay
Forbes Lindesay
Ford_Lawnmower
Forrest Oliphant
Franco Catena
Frank Wiegand
Fredrik Borg
Gabriel Gheorghian
Gabriel Horner
Gabriel Nahmias
galambalazs
Gary Sheng
Gautam Mehta
Gavin Douglas
gekkoe